Η Σύνοδος Ολομέλειας του 2024 του IFIAR πραγματοποιήθηκε από την FSA/CPAAOB1 της Ιαπωνίας στις 16-18 Απριλίου 2024, με εκπροσώπους από 53 δικαιοδοσίες μέλη του IFIAR, μεταξύ των οποίων και η Ε.Λ.Τ.Ε., για να συμμετάσχουν σε συζητήσεις με επίκεντρο τις κύριες εξελίξεις και αναδυόμενες τάσεις της βιομηχανίας ελέγχου.

“Ήταν μεγάλη μας χαρά να καλωσορίσουμε τους συναδέλφους ανεξάρτητους ελεγκτικούς ρυθμιστές από όλο τον κόσμο στην Οσάκα, σε ένα περιβάλλον όπου οι προσδοκίες για υψηλή ποιότητα ελέγχου είναι συνεχώς αυξανόμενες”, δήλωσε ο Takashi Nagaoka, Πρόεδρος του IFIAR και Γενικός Γραμματέας της CPAAOB της Ιαπωνίας. “Η ετήσια Συνεδρία του IFIAR είναι μια ζωτική ευκαιρία να συνεχίσουμε το έργο μας στην αντιμετώπιση των πιο σημαντικών αναδυόμενων εξελίξεων που αντιμετωπίζουν οι  επόπτες  ελέγχου σήμερα και να επιδιώξουμε το κοινό μας στόχο της εξασφάλισης ελέγχου υψηλής ποιότητας – και η φιλόδοξη ημερήσια διάταξή μας για τρεις ημέρες παρείχε στα μέλη μας μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και απόψεων σε θέματα που αφορούν την εποπτεία των ελέγχων.”

Σε μια σειρά από πάνελ συζητήσεων, τα Μέλη, οι Παρατηρητές και άλλοι κύριοι εκπρόσωποι ενδιαφερόμενων μερών ασχολήθηκαν με αρκετά σημαντικά θέματα, συμπεριλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση των ελεγκτικών εταιρειών, την αναφορά βιωσιμότητας και τη διασφάλιση, καθώς και την αυξημένη χρήση τεχνολογίας από τις ελεγκτικές εταιρείες.

  • Η σύνοδος ολομέλειας ξεκίνησε με μια κεντρική ομιλία που διερεύνησε τη διακυβέρνηση των ελεγκτικών εταιρειών, ένα επίκαιρο θέμα μετά τα πρόσφατα περιστατικά που ανέδειξαν προφανείς ελλείψεις στις δομές διακυβέρνησης των ελεγκτικών εταιρειών. Το θέμα αυτό διερευνήθηκε περαιτέρω σε μια ειδική συνεδρία, με ομιλητές από τέσσερα μέλη της IFIAR να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και τις πρόσφατες εξελίξεις στις χώρες τους.
  • Η δεύτερη σύνοδος ολομέλειας επικεντρώθηκε στη διασφάλιση της αναφοράς πληροφοριών για τη βιωσιμότητα. Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις πληροφορίες για τη βιωσιμότητα έχει γίνει όλο και πιο κοινή σε πολλές δικαιοδοσίες τα τελευταία χρόνια και αρκετοί εξωτερικοί ομιλητές συζήτησαν τις προκλήσεις για τους χρήστες και τους παρόχους διαβεβαίωσης όσον αφορά την υπέρβαση ενός νέου χάσματος προσδοκιών στον τομέα αυτό.
  • Η τρίτη συνεδρίαση ολομέλειας έδωσε στα μέλη την ευκαιρία να ενημερωθούν από το Technology Task Force του IFIAR και να συζητήσουν τις προσεγγίσεις που έχουν υιοθετηθεί από διάφορα μέλη του IFIAR ως απάντηση στην αυξημένη χρήση των αναδυόμενων τεχνολογιών από τις ελεγκτικές εταιρείες κατά τη διενέργεια του ελέγχου.
  • Σε άλλες συνεδριάσεις της ολομέλειας, ο πρόεδρος του IAASB και ο πρόεδρος του IESBA συζήτησαν τις δραστηριότητες των αντίστοιχων συμβουλίων τους για τη θέσπιση προτύπων, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων τoυ Monitoring Group στη διαδικασία θέσπισης προτύπων. Οι εκπρόσωποι του Εxternal Advisory Group to IFIAR’s Investor and Other Stakeholder Working Group συζήτησαν την κατανόηση των ενδιαφερόμενων φορέων για την περιορισμένη έναντι της εύλογης διασφάλισης και τις προοπτικές της εποπτείας των επιτροπών ελέγχου της εταιρικής πληροφόρησης και του ελέγχου.
  • Όπως και τα προηγούμενα έτη, οι παγκόσμιοι CEO καθενός από τα δίκτυα GPPC προσκλήθηκαν να μιλήσουν στα µέλη για ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, θίγοντας: i) τη δοµή διακυβέρνησης του δικτύου τους, ii) τις προοπτικές τους σχετικά µε την ποιότητα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένης της αντίδρασής τους στα απογοητευτικά και ανησυχητικά αποτελέσµατα της πρόσφατης έρευνας του IFIAR για την ποιότητα του ελέγχου που δημοσιεύθηκαν στην έκθεση έρευνας για τα ευρήματα των επιθεωρήσεων- και iii) τα σχέδια των δικτύων τους για τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Working Groups και Task Forces

Τα μέλη συζήτησαν με τους επικεφαλής των Working Groups (WG) και των Task Forces (TF) του IFIAR για να εξετάσουν τα επιτεύγματα του περασμένου έτους και τις προγραμματισμένες πρωτοβουλίες για το επόμενο έτος. Τα Working Groups και τα Task Forces του IFIAR καθοδηγούνται από τα μέλη και διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην επίτευξη της αποστολής του IFIAR. Τα πέντε Working Groups και τα τρία Task Forces της IFIAR επικεντρώνονται σε πρακτικά παραδοτέα στους ακόλουθους τομείς: ποιότητα ελέγχου, επιθεωρήσεις, επιβολή ποινών, θέσπιση προτύπων, επενδυτές και άλλοι ενδιαφερόμενοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, χρήση της τεχνολογίας και διασφάλιση των εκθέσεων βιωσιμότητας.

Σχετικά με το IFIAR

To IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) συγκροτήθηκε το 2006 και απαρτίζεται από τις ανεξάρτητες εποπτικές αρχές 56 κρατών (Αφρικής, Νότιας Αμερικής, Βόρειας Αμερικής, Ασίας, Ωκεανίας και Ευρώπης). Με σκοπό την εξυπηρέτηση και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του επενδυτικού κοινού, το IFIAR έχει δημιουργήσει μία πλατφόρμα για διάλογο και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα ποιοτικών ελέγχων και βέλτιστων πρακτικών των εποπτικών αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο προάγοντας τη συνεργασία και τη συνέπεια μεταξύ τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το IFIAR, επισκεφθείτε το σύνδεσμο www.ifiar.org.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος