Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1292 ΕΞ 23.7.2013

Λογιστική μεταχείριση της αποτίμησης χρεογράφων Διαθεσίμων προς Πώληση (AFS) με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43γ του ΚΝ 2190/1920