Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 979 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:    210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.eIte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρεία έχει καταχωρήσει τα έξοδα εκθέσεων εξωτερικού στο λογαριασμό 64.03.01 και τα έξοδα εκθέσεων εσωτερικού στον λογαριασμό 64.03.00. Ερωτάται αν είναι ορθή η αντιμετώπιση καταχώρησης των εξόδων εκθέσεων στους συγκεκριμένους λογαριασμούς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το σχετικό θέμα καθορίζεται στην παράγραφο 2.1.6 του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ