Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 947 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Τον μήνα Φεβρουάριο επιβλήθηκε σε βάρος εταιρείας πρόστιμο για πολεοδομικές παραβάσεις ποσού 1.000 ευρώ, για το οποίο η εταιρεία προσέφυγε στα δικαστήρια. Δέκα ημέρες μετά την κοινοποίηση στην εταιρεία του χρηματικού καταλόγου από την πολεοδομία, το πρόστιμο βεβαιώθηκε στην εφορία. Με δικαιολογητικό εγγραφής το διπλότυπο βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ. και σύμφωνα με το Π.Δ. 1123/1980 χρεώθηκε ο τεταρτοβάθμιος λογαριασμός 33.98.00.0001 «Λοιπές Επίδικες Απαιτήσεις Εκτός Ελληνικού Δημοσίου-Εκτός Φόρων και Τελών» σε πίστωση του λογαριασμού 53.98.00.0002 «Ελληνικό Δημόσιο Λοιπές Οφειλές εκτός Φόρων και Τελών». Τον μήνα Μάρτιο με δικαστική απόφαση ανεστάλη η εκτέλεση της Απόφασης της Πολεοδομίας για την επιβολή προστίμου, ενώ τον Μήνα Αύγουστο η ίδια υπηρεσία της Πολεοδομίας ανέστειλε προσωρινά τον χρηματικό κατάλογο με τον οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο σε βάρος της εταιρείας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4014/2011 και ειδικότερα του άρθρου 24 παρ. 10 αυτού του Νόμου. Στην Δ.Ο.Υ., η οφειλή αναφορικά με το συγκεκριμένο πρόστιμο είναι βεβαιωμένη σε αναστολή, ακόμα και σήμερα και δεν έχει διαγραφεί. Ερωτάται εάν η δικαστική απόφαση προσωρινής αναστολής της εκτέλεσης της Απόφασης καθώς και η προσωρινή αναστολή του χρηματικού καταλόγου από την Πολεοδομία συνεπάγεται ότι πρέπει να αντιστραφούν οι αρχικές εγγραφές.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σε κάθε περίπτωση είναι θέμα πραγματικό. Αν η εταιρεία πιστεύει τεκμηριωμένα ότι η υπόθεση θα τελεσιδικήσει ευνοϊκά υπέρ αυτής, δηλαδή τελικά δεν θα επιβαρυνθεί με το πρόστιμο, οι αρχικές εγγραφές πρέπει να αντιλογισθούν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ