Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 905 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ν. 4093/12

ΕΡΩΤΗΜΑ
Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποχρέωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο ΕΚΟΕΜΣ, να ενσωματώσουν στους υπό έγκριση Π/Υ τους, τις αποδόσεις του μέτρου των περικοπών στις συντάξεις (κύριες, επικουρικές και μερίσματα) που θεσπίσθηκε με τις συνδυασμένες διατάξεις της υποπαραγράφου BE, της παραγράφου Β, και της υποπαραγράφου ΙΑ.5, της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012. Ο υπολογισμός των ποσών των ως άνω περικοπών για τους δικαιούχους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4093/2012, από την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ» (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ), με βάση τα σε αυτόν προβλεπόμενα κλιμάκια. Τα ποσά των ως άνω μειώσεων επιμερίζονται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα και αποτελούν έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα. Ερωτάται αν το εν λόγω έσοδο θα παρακολουθείται σε λογαριασμό της ομάδας 7 και σε ποιον λογαριασμό και αν στο τέλος της χρήσεως και πριν την μεταφορά των υπολοίπων των αποτελεσματικών λογαριασμών στο λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης το εν λόγω έσοδο δύναται να μεταφέρεται με λογιστική εγγραφή σε πίστωση του λογαριασμού 41.04 «Ειδικά Αποθεματικά» το υπόλοιπο του οποίου θα μπορεί να χρησιμοποιείται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Οργάνου, για κάλυψη εκτάκτων ζημιών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κριθεί σκόπιμο, ή η εν λόγω μεταφορά προσκρούει στα οριζόμενα στη παρ. 2.2.702 «Τακτοποίηση Λογαριασμών στο τέλος της χρήσεως» του ΠΔ 205/1998.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι εν λόγω περικοπές στις συντάξεις οι οποίες (συντάξεις) αποτελούν έξοδα για τον ασφαλιστικό φορέα, συνιστούν μείωση του εξόδου και όχι έσοδο και ως τέτοιες εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων είτε ως καθαρό ποσό είτε αφαιρετικά του ποσού των συντάξεων προ περικοπής εάν επιβάλλεται η σχετική παρακολούθηση. Δηλαδή, σε ποσό συντάξεων 100 στο οποίο γίνεται περικοπή 10, η εμφάνιση μπορεί να είναι, είτε 90 απ’ ευθείας, είτε σε δύο γραμμές δηλαδή συντάξεις 100 μείον περικοπές 10 = καθαρό ποσό 90.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ