Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 1179 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:    210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΠΑΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2013 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ
Μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία, συστήθηκε στη χρήση 2009 και μέχρι σήμερα έχει συντάξει οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΠΧΑ για τις χρήσεις 2010 (υπερδωδεκάμηνη) και 2011, ως θυγατρική εισηγμένης. Στη χρήση 2012 η εισηγμένη εταιρεία πώλησε τις μετοχές της θυγατρικής της σε άλλη εταιρεία του εξωτερικού. Ερωτάται από ποια χρήση η εταιρεία μπορεί να μην συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις της βάσει των Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2013 και των επόμενων, μπορούν να μην συντάσσονται βάσει των Δ.Π.Χ.Α.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ