Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.:946 Ε-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:    210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρεία εκχώρησε στο Ελληνικό Δημόσιο την 17.05.2013 ανείσπρακτα μισθώματα που αφορούν την περίοδο 01.01.2012 – 31.12.2012, τα οποία εμφανίζονταν σε λογαριασμό απαίτησης. Ερωτάται αν η πράξη της εκχώρησης θα καταχωρηθεί στην χρήση 2012 μέσω λογιστικής πράξης ισολογισμού, ή στην χρήση 2013.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η λογιστική εγγραφή της εκχώρησης γίνεται την ημερομηνία που η εκχώρηση αποφασίσθηκε από την διοίκηση της εταιρείας. Για τα φορολογικά θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ