Αθήνα, 27 Ιουνίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.:857 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα  Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2010-2011

ΕΡΩΤΗΜΑ
Το ερώτημα αφορά την εφαρμογή των υποδειγμάτων του Π.Δ. 205/98.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το ερώτημα δεν εντάσσεται στις αρμοδιότητες του ΣΛΟΤ. Σύμφωνα με το ΠΔ 284/88 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους λειτουργεί Τμήμα Συντονισμού με αντικείμενο ακριβώς την κατεύθυνση και παρακολούθηση εφαρμογής των δημόσιολογιστικών διατάξεων καθώς επίσης και τη μέριμνα για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων στα θέματα Δημοσίου Λογιστικού. Το Τμήμα ανήκει στην Δ26 Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ