Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 1042 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ (PSI)

Σε απάντηση του από 5/6/2013 αιτήματος σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σας παραθέτουμε τις σχετικές γνωμοδοτήσεις ως ακολούθως:

Α.

ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός των διαθεσίμων που υπήρχαν στην τράπεζα της Ελλάδος μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Χρέους PSI.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι νέοι τίτλοι που ελήφθησαν κατά την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του προγράμματος αναδιάρθρωσης (12.03.2012), καταχωρούνται με την τρέχουσα αξία τους, στην συγκεκριμένη περίπτωση 6.782.470,71 ευρώ και η διαφορά σε σχέση με την αξία που υπήρχε κατά την τελευταία ημερομηνία που συντάχθηκαν οικονομικές καταστάσεις, καταχωρείται ως ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Μεταγενέστερα και σε κάθε ημερομηνία που συντάσσονται οικονομικές καταστάσεις οι εν λόγω τίτλοι αποτιμώνται επίσης στην τρέχουσα αξία τους όπως αυτή προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδος και η προκύπτουσα διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη αποτίμηση αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

Β.

ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός των διαθεσίμων που υπήρχαν στην τράπεζα της Ελλάδος μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Χρέους PSI.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι νέοι τίτλοι που ελήφθησαν κατά την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του προγράμματος αναδιάρθρωσης (12.03.2012), καταχωρούνται με την τρέχουσα αξία τους, στην συγκεκριμένη περίπτωση 3.515.306,12 ευρώ και η διαφορά σε σχέση με την αξία που υπήρχε κατά την τελευταία ημερομηνία που συντάχθηκαν οικονομικές καταστάσεις, καταχωρείται ως ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Μεταγενέστερα και σε κάθε ημερομηνία που συντάσσονται οικονομικές καταστάσεις οι εν λόγω τίτλοι αποτιμώνται επίσης στην τρέχουσα αξία τους όπως αυτή προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδος και η προκύπτουσα διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη αποτίμηση αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ