Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα («ΔΛΠΔΤ»).

Στη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής με σκοπό την μετάφραση και τον έλεγχο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (ΔΛΠΔΤ), τα οποία αναμένεται να ενσωματωθούν στην εθνική μας νομοθεσία με κανονιστική πράξη έως τα τέλη του 2013, προχώρησε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Η θεσμοθέτηση των ΔΛΠΔΤ θα εξασφαλίσει σημαντικές οικονομίες κλίμακος, διαφάνεια και βελτιστοποίηση της αξιοποίησης της δημόσιας
περιουσίας. Τα ΔΛΠΔΤ διαμορφώθηκαν και παρακολουθούνται από το Συμβούλιο ΔΛΠΔΤ, που είναι ένα ανεξάρτητο όργανο, εφάμιλλο του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα ΔΛΠΔΤ στηρίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) προσαρμοσμένα για τις αναγκαίες ιδιαιτερότητες του Δημοσίου Τομέα. Τα ΔΛΠΔΤ στηρίζονται κυρίως στη δεδουλευμένη βάση.

Δελτίο Τύπου 08/11/2012 – Ημερίδα: «Φορολογικό Πιστοποιητικό – Ένα έτος εφαρμογής: Τα επόμενα βήματα».

Ημερίδα: «Φορολογικό Πιστοποιητικό –Ένα έτος εφαρμογής: Τα επόμενα βήματα»