Αθήνα, 18.6.2015

Αριθμ. Πρωτ.: 474 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 100 του κ.ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 70 του Ν. 4313/2014 «11. Όπου στις διατάξεις περί Μ.Ε.ΕΠ. γίνεται αναφορά σε προσωρινές οικονομικές καταστάσεις, αυτές υποχρεωτικά συντάσσονται εντός του τελευταίου ημερολογιακού τριμήνου πριν από την υποβολή της αίτησης με λήξη διαχειριστικής περιόδου την τελευταία ημέρα έκαστου ημερολογιακού μήνα. Οι ανωτέρω προσωρινές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι πλήρεις και να βεβαιώνονται, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, κατόπιν πλήρους ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή.»

Επειδή εταιρείες, που τηρούν το Ε.Γ.Λ.Σ., έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία μας προσωρινές οικονομικές καταστάσεις με λήξη διαχειριστικής περιόδου τη λήξη της διαχειριστικής τους χρήσης, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν νοείται σύνταξη και δημοσίευση προσωρινού ισολογισμού και προσαρτήματος, με ημερομηνία κλεισίματος διαχειριστικής περιόδου τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης της εταιρείας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο όρος προσωρινές οικονομικές καταστάσεις δεν υπάρχει ούτε στο Λογιστικό Πλαίσιο  των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, ούτε στο πλαίσιο των  Ελληνικών Λογιστικών  Προτύπων που εισήχθησαν με το Ν. 4308/2014, κατά την υιοθέτηση από το  εθνικό μας δίκαιο  της Ευρωπαϊκής Λογιστικής νομοθεσίας που καθορίζεται από την  Οδηγία 34/2013.

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Οντότητες και προαιρετικά από οποιαδήποτε άλλη οντότητα, προβλέπουν τη σύνταξη ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, δηλαδή οικονομικών καταστάσεων που αφορούν μικρότερο του οικονομικού έτους χρονικό διάστημα, όπως πρώτο τρίμηνο, δεύτερο τρίμηνο (εξάμηνο) και τρίτο τρίμηνο (εννιάμηνο).

Από τη διατύπωση του νόμου που παραθέτετε, η κατανόησή μας είναι ότι ο όρος προσωρινές, μάλλον αφορά ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις,  δηλαδή οικονομικές καταστάσεις για μικρότερο του οικονομικού έτους χρονικό διάστημα, που είναι πλήρεις δηλαδή δεν είναι συνοπτικές και έχουν καταρτισθεί εντός του τελευταίου ημερολογιακού τριμήνου.

Τα προαναφερθέντα, σε συνδυασμό με την αναφορά του νόμου για βεβαίωση  (έλεγχο), αυτών των οικονομικών καταστάσεων από Ορκωτό Ελεγκτή  κατόπιν πλήρους ελέγχου, βάσει των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, μας οδηγεί στην αντίληψη ότι οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο λογιστικό πλαίσιο.

Συνεπώς, πλήρεις οικονομικές καταστάσεις για πλήρες οικονομικό έτος (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), για τις οποίες εκδίδεται έκθεση ελέγχου βάσει των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων δεν μπορούν να θεωρούνται ως προσωρινές διότι ο όρος προσωρινές υπονοεί ότι μεταγενέστερα θα εκδοθούν και άλλες οικονομικές καταστάσεις, οι οριστικές, που μπορεί να διαφέρουν από τις αρχικές (προσωρινές) και το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση, τόσο με την έννοια των πλήρων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, όσο και με την έννοια του ελέγχου (πλήρους), βάσει των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ