Αθήνα, 18.05.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 2102πε ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 146/2003 ΑΠΟ ΤΟ …».

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα σας παρακαλούσαμε για την συνδρομή σας αναφορικά με ερωτήματα που προκύπτουν κατά την προσπάθεια του … να εφαρμόσει το Π.Δ. 146/2003.

Ειδικότερα, αναφερόμαστε στην ιδιαιτερότητα του … να αποτελεί εκτός από ….

Αυτό συνεπάγεται ότι το … παίζει το ρόλο οικονομικά ανεξάρτητου φορέα, στον οποίο, όπως και στις υπόλοιπες μονάδες της …, έχει χορηγηθεί Παγία Προκαταβολή (ΠΠ) κατόπιν απόφασης ΥΟ και σύμφωνα με το Ν. 2362/1995 και το ΝΔ.721/70.

Σημειώνεται ότι οι δημόσιοι υπόλογοι του … διενεργούν πληρωμές σε βάρος ΠΠ βάσει διατιθέμενων από το …. πιστώσεων και εν συνεχεία αποστέλλουν τις εν λόγω δαπάνες στο αρμόδιο Ελεγκτήριο Δαπανών (ΕΛΔΑ) για εκκαθάριση και αποκατάσταση ΠΠ.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα σας παρακαλούσαμε για την παροχή οδηγιών αναφορικά με:

α. την λογιστική απεικόνιση της ΠΠ βάσει των λογαριασμών του Π.Δ. 146/2003

β. την λογιστική απεικόνιση και παρακολούθηση της ανωτέρω διαδικασίας διενέργειας πληρωμών σε βάρος ΠΠ και αποκατάστασης αυτής

γ. την δυνατότητα προσθήκης λογαριασμών στο Λογιστικό Σχέδιο του … πλέον των προβλεπόμενων στο Π.Δ. 146/2003, προκειμένου να απεικονίζονται δραστηριότητες του … που σχετίζονται με το ρόλο του ως … και είναι πέραν της έννοιας των … ως Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει του Ν. 4308/2014, όλες  οι συναλλαγές μιας οντότητας πρέπει να καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία της.

Για τις Μονάδες Υγείας (Νοσοκομεία), η παρακολούθηση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων γίνεται βάσει του Π.Δ. 146/2003, το οποίο αναφέρεται στα θέματα του ερωτήματος στις παραγράφους 1.2.102 και 1.2.103 του Κεφαλαίου 1.2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ