Αθήνα, 18.06.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 2315 πε και 15 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»
Σχετ. : Τα ΔΜ / οικ /26163 / 30-12-2014 και ΔΜ / οικ /321/7-1-2015 έγγραφα της Υπηρεσίας σας.
ΕΡΩΤΗΜΑ
Επιπρόσθετα της νομοθεσίας η οποία αναφέρεται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 4 του Ν. 2940/2001, όπως κωδικοποιήθηκε με τα άρθρα 92 έως 103 του Κ.Δ.Ε., που ρυθμίζουν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αναθεώρησης και κατάταξης στο ΜΕΕΠ, το μέγεθος των ιδίων Κεφαλαίων των εταιρειών εξετάζεται για την κάλυψη :
1. Του ελάχιστου ορίου Τύπου Κατάταξης για την αιτούμενη τάξη (άρθρο 99 του Κ.Δ.Ε.)
2. Του Ελάχιστου Ορίου Ιδίων Κεφαλαίων της αιτούμενης τάξης. (σημείο γ παρ. 8 άρθρου 100 του ανωτέρω νόμου)
3. Της ελάχιστης τιμής του Δείκτη Βιωσιμότητας 1 [Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων] (σημείο ε παρ. 8 του άρθρου 100 του Κ.Δ.Ε.)
Αναλυτικότερα :
1. Σύμφωνα με την παρ. 29 του άρθρου 4 του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180 Α΄/06-08-2001) όπως κωδικοποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 99  του Κ.Δ.Ε.  :
«1. Ο τύπος κατάταξης που εφαρμόζεται για την εγγραφή, κατάταξη και την αναθεώρηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων σε μία από τις τάξεις τρίτη έως και έβδομη του Μ.Ε.ΕΠ. αναλύεται ως εξής:
{ (Α Χ 70%) + (Β Χ 30%) } Χ Γ = Συνολική Βαθμολογία
όπου:
Τμήμα Α = { (α1 Χ 60%) + (α2 Χ 20%) + (α3 Χ 20%) }
όπου α1, α2, α3 τα παρακάτω κλάσματα:
α1 ….
α2 = Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην περίπτωση β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου [Σύμφωνα με την παρ. 29β του άρθρου 4 του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180 Α΄/06-08-2001), όπως κωδικοποιήθηκε με την παρ. 2β του άρθρου 99  του του Κ.Δ.Ε: «β) Ως αριθμητής του κλάσματος α2 λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού της εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής επιχείρησης, ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», μετά την αφαίρεση των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων, στο τμήμα αυτών που δεν έχει φορολογηθεί, του Οφειλόμενου Κεφαλαίου και των «ποσών που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου». Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτουν από την οικονομική κατάσταση του προηγούμενου έτους ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. Για το διαχωρισμό των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων και τον προσδιορισμό του τμήματος που έχει φορολογηθεί και δεν αφαιρείται από το «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», απαιτείται ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή.»] / Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται για κάθε τάξη στην περίπτωση δ. της παρ.2 του παρόντος άρθρου.
α3 ……»
2. Σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 4 του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180 Α΄/06-08-2001), όπως κωδικοποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 100  του Κ.Δ.Ε:
«8. Στην τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσονται εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. ή επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση εργοληπτικών  επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ., με την εφαρμογή του τύπου κατάταξης, αν διαθέτουν τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:
α) ….
….
γ) Διαθέτουν Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος, [Σύμφωνα με την παρ. 29β του άρθρου 4 του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180 Α΄/06-08-2001), όπως κωδικοποιήθηκε με την παρ. 2β του άρθρου 99  του του Κ.Δ.Ε: «β) Ως αριθμητής του κλάσματος α2 λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού της εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής επιχείρησης, ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», μετά την αφαίρεση των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων, στο τμήμα αυτών που δεν έχει φορολογηθεί, του Οφειλόμενου Κεφαλαίου και των «ποσών που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου». Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτουν από την οικονομική κατάσταση του προηγούμενου έτους ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. Για το διαχωρισμό των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων και τον προσδιορισμό του τμήματος που έχει φορολογηθεί και δεν αφαιρείται από το «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», απαιτείται ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή.»] τουλάχιστον ίσα με το πενήντα τοις εκατό (50%) των ιδίων κεφαλαίων της τάξης στην οποία ζητείται η κατάταξη, όπως ορίζονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος.
δ) ….»
3. Σύμφωνα με την παρ. 26ε του άρθρου 4 του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180 Α΄/06-08-2001), όπως κωδικοποιήθηκε με την 8 του άρθρου 100  του ανωτέρου νόμου :
«ε) Ελάχιστη προϋπόθεση κατάταξης εργοληπτικής επιχείρησης στις τάξεις τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη του Μ.Ε.ΕΠ. αποτελεί η τήρηση των δεικτών βιωσιμότητας, που προκύπτουν από τις κάτωθι σχέσεις οικονομικών μεγεθών, όπως αναγράφονται στην οικονομική κατάσταση του τελευταίου πριν από την αναθεώρηση έτους για τη χρήση του οποίου έχει συνταχθεί ισολογισμός ή την προσωρινή οικονομική κατάσταση αυτής, που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης, ως εξής:
i. «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» (Ι.Κ.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Παθητικού, προς το «Σύνολο Υποχρεώσεων» (Σ.Υ.). Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης, με εξαίρεση τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, όπως αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή…»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το Συμβούλιο δεν μπορεί να εκφέρει άποψη για την νομιμότητα του ισολογισμού. Επίσης, για τα φορολογικά θέματα που προκύπτουν, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ