Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Είναι σημαντικό οι εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να βελτιώσουν τη γνωστοποίηση (disclosure) μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, όπως αυτό προκύπτει και από την επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(European Green Deal). Οι χρήστες αυτών των πληροφοριών, κυρίως οι επενδυτές και οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, ζητούν περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες από τις εταιρείες σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και επιπτώσεις. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να αναθεωρήσει την Οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση το 2020,ως μέρος της στρατηγικής για την ενίσχυση των βάσεων για βιώσιμες επενδύσεις. Αυτό αντικατοπτρίζει επίσης τις παγκόσμιες τάσεις, με διάφορους φορείς να ζητούν να εξεταστεί μια νέα κανονιστική προσέγγιση όσον αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Η δημόσια διαβούλευση(consultation)στοχεύει στη συλλογή απόψεων των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με ενδεχόμενες αναθεωρήσεις των διατάξεων της Οδηγίας για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (Non-Financial Reporting Directive-NFRD)θα διαρκέσει μέχρι τις 14Μαΐου2020(μεσάνυχτα ώρα Βρυξελλών)

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος