Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

 
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 τουν. 3148/2003όπωςισχύει,ταάρθρα17και41τουΚανονισμούΕΕ537/2014καιτοάρθρο52τουν.4449/2017,ταοποίαπεριέχουντιςδιατάξειςαναφορικάμετη μέγιστη διάρκεια της ανάθεσης του υποχρεωτικού ελέγχου των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, εκδίδει την παρούσα οδηγία.

Η οδηγία απευθύνεται σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες, επιτροπές ελέγχου, όργανα εποπτείας, επαγγελματικούς φορείς, οντότητες δημοσίου συμφέροντος και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Στην οδηγία, παρέχονται μεταξύ άλλων, παραδείγματα για τον υπολογισμό της μέγιστης διάρκειας (maximum duration) της ανάθεσης ελέγχου, της εναλλαγής (rotation) των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών καθώς και της περιόδου κατά την οποία οι ανωτέρω δεν μπορούν να αναλάβουν τον συγκεκριμένο έλεγχο (cooling off period) στις οντότητες δημοσίου συμφέροντος.

Το κείμενο της οδηγίας βρίσκεται στον κάτωθι σύνδεσμο:

Οδηγία για τη μέγιστη διάρκεια της ανάθεσης ελέγχου

Ο Α ́Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος