Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

 
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), δεδομένης της τρέχουσας συγκυρίας, εκδίδει την παρούσα οδηγία αναφορικά με τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19.

Καθώς ο βαθμός αβεβαιότητας αναφορικά με την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού Covid-19 παραμένει σημαντικός, κεντρικό θέμα συζήτησης αποτελούν, τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων χωρών, οι οικονομικές επιπτώσεις του, οι οποίες θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια, την ένταση και τον βαθμό εξάπλωσης της νόσου.

Υπό το πρίσμα της εξελισσόμενης κατάστασης, όπως αυτή περιγράφεται από τις αρμόδιες αρχές, και καθώς προτεραιότητα της ΕΛΤΕ αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων, εφιστούμε την προσοχή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών στα κάτωθι: