Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

 
Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ στην υπ’αρ. 183/26-3-2020 Συνεδρίασή του και στα πλαίσια λήψης μέτρων διευκόλυνσης λόγω της δυσκολίας λειτουργίας των ελεγκτικών εταιρειών,ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19), αποφάσισε την εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για παράταση υποβολής της εισφοράς του μηνός Μαρτίου 2020 του ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των εταιρειών κατά ένα μήνα.Αναλυτικότερα, η εν λόγω υποβολή θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του μηνός Απριλίου 2020, μαζί με την εισφορά του μηνός Απριλίου 2020.

Ο Α ́Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος