Αθήνα, 10/11/2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 2631 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Δωρεές και κύκλος εργασιών για τον καθορισμό μεγέθους αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

Ερώτηση:

Για τον καθορισμό του μεγέθους ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν.4308/2014 παρακαλώ για την διευκρίνιση σας στο εξής : Τα ποσά των χρηματικών δωρεών που λαμβάνει Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία λαμβάνονται υπόψη για το κριτήριο του άρθρου 2 του Ν.4308/2014 για τον καθορισμό του μεγέθους της ;
Κατά την εκτίμησή μου τα ποσά αυτά (των χρηματικών δωρεών) δεν λαμβάνονται υπόψη πλην όμως προς αποφυγή παρερμηνειών παρακαλώ για την διευκρίνιση σας.

Απάντηση:

Στο Παράρτημα Α’ του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), παρατίθεται ο ορισμός του Κύκλου εργασιών (καθαρός) μίας οντότητας, ως: «η ακαθάριστη εισροή οικονομικών ωφελειών στη διάρκεια της περιόδου που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, η οποία καταλήγει σε αύξηση της καθαρής θέσης, εξαιρουμένων των αυξήσεων της καθαρής θέσης από συνεισφορές των ιδιοκτητών. Στο ποσό του κύκλου εργασιών δεν προσμετρούνται οι εκπτώσεις και επιστροφές, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και άλλοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών.». Σημειώνεται ότι, κατά ρητή διατύπωση στον νόμο, για την εφαρμογή των ρυθμίσεών του, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι ορισμοί του Παραρτήματος Α’.

Η Λογιστική οδηγία της Ε.Λ.Τ.Ε. για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, παρέχει την διευκρίνιση ότι: «δεν περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών επιχορηγήσεις, ασυνήθη έσοδα (π.χ. έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές, πωλήσεις παγίων ή επενδύσεων), καθώς και φόροι, τέλη και δικαιώματα που εισπράττονται υπέρ τρίτων. Εννοείται ότι δεν εμπίπτουν στην έννοια του εσόδου η αξία αυτοπαραδόσεων και τα έσοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου (παρ. 2.11).».

Συνεπώς, για την εφαρμογή των διατάξεων του Λογιστικού πλαισίου των Ε.Λ.Π. (ν. 4308/2014) ως «κύκλος εργασιών (καθαρός)» θεωρείται αυτός που περιλαμβάνει έσοδα από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας. Η χρηματική δωρεά, αφενός μεν δεν εντάσσεται στις συνήθεις δραστηριότητες μίας οντότητας, αφετέρου δε, συγκεντρώνει τα κύρια χαρακτηριστικά μίας άνευ ανταλλάγματος, παροχής περιουσιακού στοιχείου (Α.Κ. άρθρο 496), ακόμη και στην περίπτωση, κατά την οποία, ενδέχεται, να έχουν τεθεί περιορισμοί από τον δωρητή.

Βάσει των ανωτέρω, οι χρηματικές δωρεές δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχηματισμό του κύκλου εργασιών μίας οντότητας, συνεπώς ούτε και στην διαμόρφωση του δεύτερου κριτηρίου για τον καθορισμό του μεγέθους αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Χαράλαμπος Ξένος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Χαράλαμπος Συρούνης

Νικόλαος Σγουρινάκης