Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

Αθήνα, 15/12/2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 2754 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Μέγεθος οντότητας μετά από μετατροπή από ΕΕ σε ΑΕ.

 

Ερώτηση:

Ετερόρρυθμη εταιρία με απλογραφικά βιβλία και τζίρους χρήσεων 2017 =1.000.000,00€ και 2018=1.700.000,00€, μετατρέπεται σε ΑΕ τον Δεκέμβριο του 2019 κρατώντας το ίδιο ΑΦΜ. (Τζίρος 2019-όλης της χρήσης- είναι 2.242.000,00€) και το κεφάλαιο σύστασης της ΑΕ είναι 300.000,00€

Για το 2019 θα δημοσιεύσει Οικονομικές καταστάσεις σαν μικρή Οντότητα ή σαν Πολύ μικρή;

Απάντηση:

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.16 της Λογιστικής Οδηγίας εφαρμογής του ν.4308/2014 της ΕΛΤΕ: «Σε περίπτωση αλλαγής νομικού τύπου ή της ιδιοκτησίας μιας οντότητας που εντασσόταν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2α ή 2β του άρθρου 1, με αποτέλεσμα την ένταξή της στην περίπτωση 2γ του ίδιου άρθρου, για την ένταξη σε κατηγορία μεγέθους λαμβάνονται υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία».
Στο ερώτημα, αντιθέτως, η οντότητα εντασσόταν στην περίπτωση της παραγράφου 2γ του άρθρου 1, με την μορφή της ετερόρρυθμης εταιρείας, ενώ μετά την μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία, εντάχθηκε στην περίπτωση 2α του ίδιου άρθρου.
Για τον καθορισμό του μεγέθους της, η ανώνυμη εταιρεία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα τρία κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 2 του ν.4308/2014 και σε κάθε περίπτωση, «όλα τα διαθέσιμα στοιχεία». Εάν η ανώνυμη εταιρεία υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των τριών κριτηρίων των παραγράφων 2 και 4 έως 6, του άρθρου 2, για δύο διαδοχικές περιόδους (χρήσεις 2017 και 2018), για τους σκοπούς εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτού του νόμου η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων (χρήση 2019).

Οίκοθεν νοείται ότι λόγω της μη διαθεσιμότητας της πληροφορίας για το ύψος του ενεργητικού στις χρήσεις 2017 και 2018, θα ληφθούν υπόψη μόνο τα κριτήρια του κύκλου εργασιών και του μέσου όρου του προσωπικού.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Χαράλαμπος Συρούνης

Νικόλαος Σγουρινάκης