Αθήνα, 02/12/2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 2902 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Ένταξη σε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Ερώτηση:

Η εταιρεία μας ΧΧΧΧΧ τηρεί απλογραφικό σύστημα και είναι προσωπική εταιρεία της παραγράφου 2γ του άρθρου 1.
Επειδή τώρα που κλείνει η χρονιά η εταιρία οριακά ίσως ξεπεράσει το όριο του τζίρου 1.500.000 ευρώ θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε εάν πρέπει από 01/01/2021 εφόσον θα ξεπεράσουμε τα 1.500.000 ευρώ θα πρέπει να αλλάξουμε βιβλία σε διπλογραφικό σύστημα.

Η απάντηση σας είναι πολύτιμη μιας που η χρονιά τελειώνει και πρέπει να δούμε τι βιβλία θα τηρήσουμε από την επομένη.

Απάντηση:

Σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ):
«Οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου:
α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.
β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής.
γ) Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, του ίδιου ως άνω νόμου, οι οντότητες ταξινομούνται με βάση το μέγεθός τους, στις κατηγορίες: «πολύ μικρή», «μικρή», «μεσαία», «μεγάλη», με κλιμάκωση των παρακάτω τριών κριτηρίων:
– Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων).
– Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών.
– Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Ωστόσο, ειδικά οι οντότητες της περίπτωσης γ, της παραγράφου 2, του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (προσωπικές εταιρείες, ατομική επιχείρηση κ.λπ.), εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ (μοναδικό κριτήριο).

Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), για σκοπούς εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτού του νόμου, η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους προκύπτει, όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των τριών, ως άνω, κριτηρίων ή το μοναδικό κριτήριο του 1.500.000 ευρώ, για δύο διαδοχικές περιόδους. Η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων.
Συνεπώς, η ετερόρρυθμη εταιρεία του ερωτήματος, αν για πρώτη φορά την χρήση 2020 θα υπερβεί το όριο του 1.500.000 ευρώ, δεν θα αλλάξει κατηγορία μεγέθους και θα παραμείνει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων. Αλλαγή κατηγορίας θα συμβεί, εφόσον και κατά την χρήση 2021, δηλαδή για δεύτερη συνεχή περίοδο (διαδοχικές περίοδοι), υπάρξει υπέρβαση του παραπάνω ορίου. Στην περίπτωση αυτή, ως «μικρή» πλέον οντότητα, θα υποχρεούται να συντάσσει τις καταστάσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 16 των ΕΛΠ, δηλαδή θα καταρτίζει επιπλέον και Ισολογισμό, οπότε εξ αυτού του λόγου, θα οφείλει να εφαρμόζει διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Χαράλαμπος Ξένος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Χαράλαμπος Συρούνης

Νικόλαος Σγουρινάκης