Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

Αθήνα, 15/12/2020

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 2743 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΘΕΜΑ :  Παραγγελιοδοχικές εργασίες πώλησης αγαθών και ΕΛΠ.

Ερώτηση:

Είμαστε λογιστές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πώληση νωπών οπωροκηπευτικών με το σύστημα των παραγγελιοδοχικών  πωλήσεων (πώληση για λογαριασμό τρίτου).

Ζητάμε την γνώμη  του ΣΛΟΤ σχετικά με την τήρηση των λογιστικών αρχείων και εμφάνισης των οικονομικών δεδομένων (κύκλο εργασιών) στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων αυτών.

Ερωτάμε εάν έχουν αναλογική εφαρμογή οι γνωματεύσεις του ΣΛΟΤ 1754/2018 & 2671/2020 και η αναφερόμενη σε αυτή ερμηνεία του ΔΠΧΑ  15.

Επιπλέον πως μπορεί να έχει εφαρμογή η Ε.2181/2020 (ΑΑΔΕ) που αναφέρεται στον χειρισμό ΦΠΑ σε αυτές τις περιπτώσεις η οποία καταργεί την έννοια της προμήθειας σε αυτές τις συναλλαγές και εμμέσως υποδεικνύει  την λογιστική παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών σε λογαριασμούς αγορών και πωλήσεων και όχι σε ενδιάμεσους λογαριασμούς υποχρεώσεων (50.90).

Παρακαλούμε για την γνωμάτευσή του ΣΛΟΤ επί των ανωτέρω.

 

 Απάντηση:

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Εμπορικής νομοθεσίας (άρθρα 90 – 94 του ΕμπΝ):  «παραγγελιοδόχος είναι αυτός που ενεργεί με δικό του όνομα ή υπό εταιρικό όνομα για λογαριασμό κάποιου παραγγελέως». Από τον ορισμό αυτόν συνάγεται ευθέως και η έννοια της «σύμβασης παραγγελίας». Ως τέτοια νοείται η σύμβαση, κατά την οποία ο ένας των συμβαλλομένων (παραγγελέας/εντολέας) παρέχει την «σχετική εντολή», ο δε άλλος (παραγγελιοδόχος) αναλαμβάνει επ’ ονόματί του, αλλά για λογαριασμό του παραγγελέα, την διενέργεια εμπορικών πράξεων επί προμηθεία (αμοιβή). Η σύμβαση της παραγγελίας είναι αμφοτεροβαρής και συνιστά πράξη εξ αντικειμένου εμπορική, η δε προμήθεια αποτελεί συστατικό στοιχείο αυτής.

Η οικονομική οντότητα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενεργεί και συναλλάσσεται με την ιδιότητα του παραγγελιοδόχου, έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ. Συγκεκριμένα, εφαρμόζει τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 7 του ν. 4308/2014, που αναφέρονται τόσο στην ένταξή της στο κατάλληλο λογιστικό σύστημα (απλογραφικό ή διπλογραφικό), όσο και στην ενημέρωση, τήρηση και διαφύλαξη των προβλεπομένων λογιστικών αρχείων (λογιστικά βιβλία).

 

Ακολούθως, η οικονομική οντότητα που πωλεί εμπορεύματα τρίτου για λογαριασμό του, έχει υποχρέωση να τα παρακολουθεί, κατ’ είδος και ποσότητα, διακεκριμένα ανά αποθηκευτικό χώρο.  Στην παράγραφο 4.5.1 της Πολ. 1003/2014, η οποία ενσωματώθηκε στην Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), αναφέρεται ότι η ως άνω παρακολούθηση των αποθεμάτων τρίτων δύναται να γίνεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και να προκύπτει από οποιοδήποτε τηρούμενο αρχείο, χωρίς να απαιτείται η φυσική καταμέτρησή τους. Υπό την έννοια αυτή, η οντότητα/παραγγελιοδόχος οφείλει να τεκμηριώνει τα αποθέματα αυτής της κατηγορίας που βρίσκονται στην κατοχή της, «τηρώντας με τάξη και πληρότητα το σύνολο των λαμβανόμενων και εκδιδόμενων παραστατικών διακίνησης ή ενημερώνοντας επιπρόσθετα άλλα αρχεία».

 

Περαιτέρω, βάσει της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014: «Ο τρίτος που πωλεί αγαθά για λογαριασμό της οντότητας και εκδίδει το σχετικό παραστατικό πώλησης για λογαριασμό της, εκδίδει επίσης έγγραφο (εκκαθάριση), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για τις πωλήσεις για λογαριασμό της οντότητας. Το έγγραφο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες και αποστέλλεται από τον εκδότη στην οντότητα έγκαιρα, για την εκπλήρωση κάθε νόμιμης υποχρέωσης.». Η διάταξη αυτή, ορίζει την υποχρέωση του παραγγελιοδόχου, ως τρίτου, ο οποίος πωλεί αγαθά για λογαριασμό μίας άλλης οντότητας (έναντι αμοιβής) και εκδίδει ο ίδιος το σχετικό παραστατικό πώλησης για λογαριασμό της, να εκδίδει και ένα έγγραφο – παραστατικό  (εκκαθάριση), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για την τεκμηρίωση των πραγματοποιηθεισών πωλήσεων. Η εκκαθάριση αυτή περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες και αποστέλλεται από τον εκδότη/παραγγελιοδόχο στην άλλη οντότητα, εγκαίρως, για την εκπλήρωση κάθε μορφής νόμιμης υποχρέωσης της.

 

Στην παράγραφο 2.11 της Πολ. 1003/2014, η οποία ενσωματώθηκε στην Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, αναφέρεται ότι: «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ως “κύκλος εργασιών” θεωρείται αυτός που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Α. Συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών επιχορηγήσεις, ασυνήθη έσοδα (π.χ. έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές, πωλήσεις παγίων ή επενδύσεων), καθώς και φόροι, τέλη και δικαιώματα που εισπράττονται υπέρ τρίτων. Εννοείται ότι δεν εμπίπτουν στην έννοια του εσόδου η αξία αυτοπαραδόσεων και τα έσοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου».

 

Όσον αφορά τον λογιστικό χειρισμό από την οντότητα/παραγγελιοδόχο που πωλεί για λογαριασμό τρίτου, για τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις, προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

  • Κατά την πώληση των αγαθών, θα χρεώνεται ο λογαριασμός του πελάτη και θα πιστώνεται με το ίδιο ποσό ο λογαριασμός 50.90 «Τρίτοι – λογαριασμοί πωλήσεων εμπορευμάτων για λογαριασμό τους». Ο λογαριασμός αυτός, θα αναλύεται σε προσωπικούς λογαριασμούς τρίτων (εντολέων).
  • Κατά την ημερομηνία που η οντότητα/παραγγελιοδόχος εισπράττει από τον πελάτη το ποσό της συναλλαγής ή μέρος αυτού, θα χρεώνεται ο λογαριασμός χρηματικών διαθεσίμων (καταθέσεων όψεως) με το ποσό που κατατίθεται σε αυτόν, με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού του πελάτη.

 

  • Κατά την εξόφληση του τρίτου (του εντολέα, για λογαριασμό του οποίου γίνονται οι παραπάνω κινήσεις), από την οντότητα/παραγγελιοδόχο, με την έκδοση της εκκαθάρισης, θα χρεώνεται ο ως άνω λογαριασμός 50.90 «Τρίτοι – λογαριασμοί πωλήσεων εμπορευμάτων για λογαριασμό τους» με το συνολικό ποσό που καταβάλλεται και θα πιστώνονται οι λογαριασμοί: 73. «Έσοδα από παροχή υπηρεσιών» (κατάλληλος υπολογαριασμός) με το ποσό της προμήθειας, ο αντίστοιχος υπολογαριασμός του ΦΠΑ με το ποσό που αναλογεί στην προμήθεια και ο λογαριασμός χρηματικών διαθεσίμων με το υπόλοιπο που απομένει.

 

Επισημαίνεται ότι, με την Ε.2181/5.11.2020 (ΑΑΔΕ), παρέχονται αρμοδίως διευκρινίσεις, αναφορικά με τις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις, με σκοπό την ερμηνεία διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), για την ορθή και ομοιόμορφη τήρησή τους (συμπλήρωση δηλώσεων ΦΠΑ).

Τέλος, οι Γνωμοδοτήσεις ΣΛΟΤ 1754/2018 & ΣΛΟΤ 2671/2020, αναφέρονται σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι διέπονται από ειδικές διατάξεις νόμων.

 

Για τις φορολογικές επιδράσεις του θέματος αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος

 

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

 

 

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

 
Νικόλαος Σγουρινάκης