Λήψη/Μεταφόρτωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 12 του ν.4449/2017 ενέκρινε στην υπ’ αριθμ. 139/26.10.2017 συνεδρίασή του την Κανονιστική Πράξη 005/2017 αναφορικά με το πρόγραμμα συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση και βελτίωση των απαιτούμενων τεχνικών γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων που κατέχονται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, η παροχή βοήθειας στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές να εφαρμόζουν νέες τεχνικές, να αντιλαμβάνονται αποτελεσματικότερα τις οικονομικές εξελίξεις και να αξιολογούν την επίπτωσή τους τόσο στις ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες όσο και στη δική τους εργασία και η παροχή εύλογης διασφάλισης στο κοινωνικό σύνολο ότι οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές έχουν τις τεχνικές γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται για να διεκπεραιώσουν τις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν.

Σύμφωνα με την εν λόγω Κανονιστική Πράξη, η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά τριετία με ελάχιστο είκοσι (20) ώρες κατ’ έτος.

Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται από την Ε.Λ.Τ.Ε. ότι οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές δεν τηρούν τις ελάχιστες ώρες συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως ορίζονται στην παράγραφο αρ. 5 της παρούσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 35 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

 

Ο Ά Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος