029/2020 – Παράταση για την εφαρμογή του Κανονισμού του ESEF

Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα κατωτέρω έγγραφα, αναφορικά με την παράταση εφαρμογής του ESEF (European Single Electronic Format):

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2641 ΕΞ / 10.11.2020

Επηρεάζεται το όριο για την αλλαγή βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά από τις δωρεές

 Επηρεάζεται το όριο για την αλλαγή βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά από τις δωρεές

 Επηρεάζεται το όριο για την αλλαγή βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά από τις δωρεές

 Επηρεάζεται το όριο για την αλλαγή βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά από τις δωρεές

Eπηρεάζεται το όριο για την αλλαγή βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά από τις δωρεές
 

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2641 ΕΞ / 10.11.2020

Αθήνα, 10.11.2020 Αριθμ. Πρωτ.: 2641 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ 2641/2020   ΘΕΜΑ : Επηρεάζεται το όριο για την αλλαγή βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά από τις δωρεές   ΕΡΩΤΗΜΑ Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία φιλανθρωπικού χαρακτήρα, έχει κύκλο εργασιών από εμπορική δραστηριότητα 200.000 ευρώ και από δωρεές ιδιωτών[…]

028/2020 – Παράταση υποβολής των ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών

Σύμφωνα με την υπ’αρ. Α. 1240/2020 (ΦΕΚΒ’475/27-10-2020) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί τροποποίησης της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015 (Β’1196) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65 Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013,Α’170), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017(Α’7), στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1124/2015 (Β’1196) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.