Το International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) ανακοίνωσε έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της δωδέκατης ετήσιας έρευνας ευρημάτων επιθεωρήσεων που προκύπτουν από τις ατομικές επιθεωρήσεις των ελεγκτικών εταιρειών που συνδέονται με τις έξι μεγαλύτερες δικτυακές εταιρείες ελέγχου παγκοσμίως (δίκτυα της Επιτροπής Παγκόσμιας Δημόσιας Πολιτικής, ή “δίκτυα της GPPC”) για το έτος 2023. Το IFIAR συγκέντρωσε πληροφορίες σχετικά με δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων: επιθεωρήσεις των συστημάτων ποιότητας εταιρείας και επιθεωρήσεις των μεμονωμένων ελεγκτικών εργασιών. Τα μέλη του IFIAR από πενήντα μία νομικές δικαιοδοσίες συνέβαλαν στην έρευνα του 2023, μεταξύ των οποίων και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Τα μέλη του IFIAR ανέφεραν στην έρευνα του 2023 ότι το 32% των ελεγκτικών εργασιών που ελέγχθηκαν είχαν τουλάχιστον ένα εύρημα, σε σύγκριση με το 26% στην έρευνα του 2022. Αυτή η αύξηση έξι ποσοστιαίων μονάδων μετά την καθοδική τάση που είχε παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια είναι τόσο απογοητευτική όσο και ανησυχητική.

Το IFIAR καλεί τα δίκτυα της GPPC και τις εταιρείες μελών τους όπου υπήρξε αύξηση των ευρημάτων ή καμία περαιτέρω βελτίωση, να διενεργήσουν μια άμεση, λεπτομερή αναθεώρηση και ανάλυση των αιτιών για αυτό. Τα δίκτυα της GPPC και οι εταιρείες μελών τους πρέπει στη συνέχεια να υλοποιήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων ζητημάτων, προκειμένου να προωθήσουν συνεχή και βιώσιμη βελτίωση στην ποιότητα των ελέγχων.


Global Audit Quality Working Group (GAQWG) Εκθέσεις αποτελεσμάτων της Μετρικής Μείωσης Ευρημάτων

 O διάλογος της IFIAR με τα δίκτυα GPPC οδηγείται από το GAQWG. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του με τα δίκτυα GPPC, το GAQWG της IFIAR χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των ετησίων ερευνών ευρημάτων επιθεωρήσεων για να παρακολουθεί τις προσπάθειες των δικτύων GPPC για βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου με την πάροδο του χρόνου. Το 2019, το GAQWG ανανέωσε μια πρωτοβουλία που προκάλεσε τα δίκτυα GPPC να μειώσουν το ποσοστό των ελέγχων καταχωρημένων ΟΔΣ με ένα ή περισσότερα ευρήματα σε συμμετέχουσες δικαιοδοσίες κατά τουλάχιστον 25% κατά τη διάρκεια τετραετούς περιόδου, που λήγει το 2023. Περίπου το ήμισυ των δικαιοδοσιών μελών της IFIAR συμμετείχε σε αυτήν την πρωτοβουλία. Η συλλογική βάση για την πρωτοβουλία το 2019 ήταν το 32%, και τα δίκτυα GPPC είχαν στόχο ένα συλλογικό ποσοστό ελέγχων με ευρήματα κάτω του 24% για να επιτύχουν τον στόχο. Βασιζόμενο στα αποτελέσματα της έρευνας του 2023, το ποσοστό των ελέγχων με τουλάχιστον ένα εύρημα που αναφέρθηκε από τα μέλη της IFIAR που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία ήταν 30% – μια μείωση μόνο κατά 6,25%.

Το GAQWG είναι απογοητευμένο που τα δίκτυα GPPC δεν κατάφεραν να επιτύχουν συλλογικά μια μείωση των ευρημάτων κατά τουλάχιστον 25%. Τα δίκτυα GPPC αναμένεται να εξετάσουν και να αξιολογήσουν τους λόγους για την έλλειψη σημαντικής βελτίωσης στο ποσοστό των ελέγχων με τουλάχιστον ένα εύρημα. Το επόμενο έτος, το GAQWG θα εξετάσει πιο προσεκτικά τους λόγους για τους οποίους τα δίκτυα GPPC απέτυχαν να πληρούν τη συμφωνηθείσα μείωση μετρικής.


Η IFIAR εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι ο αριθμός των ελέγχων καταχωρημένων ΟΔΣ με ευρήματα παραμένει πολύ υψηλός, και τα αποτελέσματα της έρευνας του 2023 δείχνουν ότι πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα από τα δίκτυα GPPC για τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου σε ευρεία και συνεκτική βάση.

Σχετικά με την έρευνα

Η ετήσια Έρευνα Ευρημάτων Επιθεωρήσεων της IFIAR συλλέγει δεδομένα σχετικά με τα βασικά αποτελέσματα από τις επιθεωρήσεις των μελών της IFIAR στα συστήματα ελέγχου ποιότητας των ελεγκτικών εταιρειών και στους ελέγχους των καταχωρημένων OΔΣ, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών οικονομικών ιδρυμάτων (SIFIs). Τα ευρήματα επιθεωρήσεων για τους ελέγχους ΟΔΣ είναι ελλείψεις στις διαδικασίες ελέγχου που υποδεικνύουν ότι η ελεγκτική εταιρεία δεν απέκτησε επαρκή κατάλληλα ελεγκτικά στοιχεία για να υποστηρίξει τη γνώμη της, αλλά δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα ότι αυτά τα οικονομικά καταστάσεις είναι επίσης ουσιαστικά παραποιημένες. Η IFIAR παρακολουθεί γενικές τάσεις στα ευρήματα της έρευνας με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι μεμονωμένες αλλαγές από έτος σε έτος στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των επιθεωρήσεων των μελών μας δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές μόνιμων αλλαγών στην ποιότητα του ελέγχου. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν αποτελούν τον μοναδικό παράγοντα κατά την εξέταση της προόδου των εταιρειών στη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου. Οι διαδικασίες επιθεώρησης των μελών ακολουθούν μια μεθοδολογία βασισμένη στον κίνδυνο και δεν είναι απαραίτητα σχεδιασμένες για να επιλέξουν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα όλων των εταιρειών ή όλων των στοιχείων ελέγχου ποιότητας ή εργασίας ελεγκτικής διασφάλισης κατά τη διάρκεια του έτους. Ενώ η ευθύνη για τη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου ανήκει στις ελεγκτικές εταιρείες, η IFIAR επιδιώκει να επηρεάσει την πρόοδο προς την επίτευξη συνεπών και υψηλής ποιότητας ελέγχων παγκοσμίως μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των δυνατοτήτων ρυθμιστικής εποπτείας των μελών της και της τακτικής διαλειτουργικής επικοινωνίας με τα δίκτυα GPPC προκειμένου να επιτευχθούν έλεγχοι υψηλότερης ποιότητας.

Σχετικά με το IFIAR

Ιδρύθηκε το 2006, το IFIAR αποτελείται από ανεξάρτητους ρυθμιστές ελέγχου από 56 δικαιοδοσίες που εκπροσωπούν την Αφρική, τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική, την Ασία, την Ωκεανία και την Ευρώπη. Η αποστολή του IFIAR είναι να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών, ενισχύοντας τον ελεγκτικό έλεγχο παγκοσμίως. Το IFIAR παρέχει μια πλατφόρμα για διάλογο και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα ποιότητας ελέγχου και πρακτικές ρύθμισης σε όλο τον κόσμο, και προωθεί τη συνεργασία στη ρυθμιστική δραστηριότητα. Οι επίσημοι παρατηρητές του IFIAR είναι η Επιτροπή των Βασιλείων για την Εποπτεία των Τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Διεθνής Ένωση Εποπτείας Ασφαλίσεων, ο Διεθνής Οργανισμός Εποπτείας Χρηματοπιστωτικών Αγορών, το Διοικητικό Συμβούλιο Δημόσιου Συμφέροντος και η Παγκόσμια Τράπεζα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το IFIAR, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.ifiar.org

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος