Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει ότι η ΕΕ προχώρησε στη έκδοση του Κανονισμού για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ , όσον αφορά τα πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας.

Ο Κανονισμός αυτός συμπληρώνει τη Λογιστική Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (CSRD), η οποία επιβάλλει στις μεγάλες επιχειρήσεις και τις εισηγμένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς και στις μητρικές εταιρείες μεγάλων ομίλων, να περιλαμβάνουν σε ειδική ενότητα της οικείας έκθεσης διαχείρισης τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των επιπτώσεων της επιχείρησης σε θέματα βιωσιμότητας, καθώς και τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα θέματα βιωσιμότητας επηρεάζουν την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της επιχείρησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS) για χρήση από όλες τις εταιρείες που υπόκεινται στην Οδηγία για την Αναφορά Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD). Αυτό σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα μπροστά στη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία της ΕΕ.

Τα εν λόγω πρότυπα καλύπτουν όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων καθώς και των ζητημάτων διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρέχουν πληροφορίες στους επενδυτές ώστε να κατανοήσουν τον αντίκτυπο της βιωσιμότητας των εταιρειών στις οποίες επενδύουν. Λαμβάνουν επίσης υπόψη τις συζητήσεις με το International Sustainability Standards Board (ISSB) προκειμένου να διασφαλιστεί πολύ υψηλός βαθμός διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών και παγκόσμιων προτύπων και να αποτραπεί η περιττή διπλή αναφορά από εταιρείες.

Οι απαιτήσεις υποβολής των εκθέσεων θα ενσωματωθούν σταδιακά με την πάροδο του χρόνου για διαφορετικές εταιρείες.

Για το πλήρες κείμενο του Κανονισμού πατήστε εδώ

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ    

Παναγιώτης  Γιαννόπουλος