Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ ενέκρινε το κείμενο μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3000 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΑΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης (ΔΠΑΔ) ασχολείται με αναθέσεις διασφάλισης πέραν από ελέγχους ή επισκοπήσεις ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών, οι οποίες αντιμετωπίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) και στα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκοπήσεων (ΔΠΑΕ), αντίστοιχα. (Βλ. παρ. A21–A22)

Οι αναθέσεις διασφάλισης περιλαμβάνουν τόσο αναθέσεις επιβεβαιώσεων, στις οποίες ένα μέρος διαφορετικό από τον ασκούντα το επάγγελμα επιμετρά ή αξιολογεί το υποκείμενο θέμα έναντι των κριτηρίων, όσο και άμεσες αναθέσεις, στις οποίες ο ασκών το επάγγελμα επιμετρά ή αξιολογεί το υποκείμενο θέμα έναντι των κριτηρίων. Αυτό το ΔΠΑΔ περιέχει απαιτήσεις, εφαρμογές και λοιπό επεξηγηματικό υλικό ειδικά για αναθέσεις επιβεβαιώσεων εύλογης και περιορισμένης διασφάλισης. Το ΔΠΑΔ μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε άμεσες αναθέσεις εύλογης και περιορισμένης διασφάλισης, προσαρμοσμένο και συμπληρωμένο ανάλογα με τις περιστάσεις της ανάθεσης.

Το ΔΠΑΔ στηρίζεται στη βάση ότι:

(α)      Τα μέλη της ομάδας ανάθεσης και ο επισκοπητής δικλίδων διασφάλισης ποιότητας ανάθεσης (για τις αναθέσεις όπου έχει διοριστεί) υπόκεινται στις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές-Λογιστές (συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Προτύπων Ανεξαρτησίας) του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές-Λογιστές (Κώδικας IESBA) που σχετίζονται με αναθέσεις διασφάλισης ή άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις ή επιταγές εκ νόμου ή κανονισμού, που είναι τουλάχιστον εξίσου απαιτητικές, και (Βλ. παρ. A30–A34)

(β)      Ο ασκών το επάγγελμα που εκτελεί την ανάθεση είναι μέλος ελεγκτικής εταιρείας που υπόκειται στο ΔΠΔΔΠ 1 (ISQC 1) ή σε άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις ή επιταγές εκ νόμου ή κανονισμού, σχετικά με την ευθύνη της ελεγκτικής εταιρείας για το σύστημα δικλίδων διασφάλισης ποιότητας που διαθέτει, και είναι τουλάχιστον εξίσου απαιτητικές όσο το ΔΠΔΔΠ 1. (Βλ. παρ. A61–A66)

Οι δικλίδες διασφάλισης ποιότητας σε ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν αναθέσεις διασφαλίσεων και η συμμόρφωση με τις ηθικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ανεξαρτησίας, αναγνωρίζονται ευρέως ως προς το δημόσιο συμφέρον και ως αναπόσπαστο μέρος των αναθέσεων διασφαλίσεων υψηλής ποιότητας. Οι επαγγελματίες ελεγκτές-λογιστές στη δημόσια άσκηση του επαγγέλματος θα είναι εξοικειωμένοι με τέτοιες απαιτήσεις. Εάν ένας ικανός ασκών το επάγγελμα, εκτός από έναν επαγγελματία ελεγκτή-λογιστή στη δημόσια άσκηση του επαγγέλματος, επιλέξει να δηλώσει συμμόρφωση με το παρόν ή άλλο ΔΠΑΔ, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι αυτό το ΔΠΑΔ περιλαμβάνει απαιτήσεις που αντικατοπτρίζουν την αρχή της προηγούμενης παραγράφου.

 Πεδίο

Το ΔΠΑΔ καλύπτει αναθέσεις διασφάλισης πέραν από ελέγχους ή επισκοπήσεις ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών, όπως περιγράφεται στο Διεθνές Πλαίσιο Αναθέσεων Διασφάλισης (Πλαίσιο Διασφάλισης). Όταν ένα ΔΠΑΔ συγκεκριμένου υποκείμενου θέματος είναι σχετικό με το υποκείμενο θέμα μιας συγκεκριμένης ανάθεσης, αυτό το ΔΠΑΔ ισχύει επιπλέον του παρόντος ΔΠΑΔ. (Βλ. παρ. A21–A22)

Δεν είναι όλες οι αναθέσεις που διενεργούνται από επαγγελματίες, αναθέσεις διασφάλισης. Άλλες αναθέσεις που διενεργούνται συχνά και δεν είναι αναθέσεις διασφάλισης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 12(α) (και επομένως δεν καλύπτονται από το παρόν ΔΠΑΔ) περιλαμβάνουν:

(α)      Αναθέσεις που καλύπτονται από τα Διεθνή Πρότυπα Συναφών Υπηρεσιών (ΔΠΣΥ-ISRS), όπως αναθέσεις προσυμφωνημένων διαδικασιών και αναθέσεις σύνταξης, 

(β)      Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων όπου δεν εκφράζεται συμπέρασμα διασφάλισης, και

(γ)      Αναθέσεις διαβουλεύσεων (ή παροχής συμβουλών), όπως παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης και φορολογίας. (Βλ. παρ. Α1)

Μια ανάθεση διασφάλισης που διενεργείται βάσει του ΔΠΑΔ μπορεί να αποτελεί μέρος ευρύτερης ανάθεσης. Σε τέτοιες περιστάσεις, το ΔΠΑΔ σχετίζεται μόνο με το τμήμα της ανάθεσης που αφορά διασφάλιση. 

Οι ακόλουθες αναθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να συνάδουν με την περιγραφή στην παράγραφο 12(α), δεν θεωρούνται αναθέσεις διασφάλισης από την άποψη του ΔΠΑΔ:

(α)      Ανάθεση για κατάθεση σε νομικές διαδικασίες σχετικά με λογιστικά, ελεγκτικά, φορολογικά ή άλλα θέματα, και

(β)      Αναθέσεις που περιλαμβάνουν επαγγελματικές γνώμες, απόψεις ή διατυπώσεις, από τις οποίες ένας χρήστης μπορεί να αντλήσει κάποια βεβαιότητα, εάν ισχύουν όλα τα ακόλουθα:

(i)       Αυτές οι γνώμες, απόψεις ή διατυπώσεις είναι απλώς συμπτωματικές για τη συνολική ανάθεση·

(ii)      Κάθε έγγραφη αναφορά που εκδίδεται περιορίζεται ρητά για χρήση μόνο από τους σκοπούμενους χρήστες που καθορίζονται στην αναφορά

(iii)     Σύμφωνα με έγγραφη συμφωνία με τους καθορισμένους σκοπούμενους χρήστες, η ανάθεση δεν προορίζεται να είναι μια ανάθεση διασφάλισης, και

(iv)     Η ανάθεση δεν παρουσιάζεται ως ανάθεση διασφάλισης στην έκθεση του επαγγελματία ελεγκτή-λογιστή.

 

Για το πλήρες κείμενο του Αναθεωρημένου ΔΕΠ 3000 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) πατήστε εδώ

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος