Αθήνα, 4/7/2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 1556 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Λογιστικός χειρισμός συναλλαγματικής διαφοράς από ενσωμάτωση οικονομικών καταστάσεων υποκαταστήματος στην αλλοδαπή

Υφιστάμενη Κατάσταση: Ανώνυμη βιομηχανική εταιρεία έχει υποκατάστημα στην αλλοδαπή με λογιστική αυτοτέλεια. Οι δοσοληψίες κεντρικού και υποκαταστήματος παρακολουθούνται στο λογαριασμό συνδέσμου με το υποκατάστημα με κωδικό 48.

Η ενσωμάτωση των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του υποκαταστήματος στο κεντρικό, γίνεται στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής, με βάση το άρθρο 34 του ν. 4308/2014 και τη σχετική λογιστική οδηγία του (παράγραφος 27.4.2).

Η συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει κατά την ενσωμάτωση των οικονομικών καταστάσεων, θα βαρύνει το αποτέλεσμα της χρήσης του κεντρικού ή θα αναγνωρισθεί κατευθείαν ως στοιχείο (διαφορά) στην καθαρή θέση και θα μεταφερθεί στα αποτελέσματα κατά την διάθεση της αλλοδαπής δραστηριότητας – υποκαταστήματος.

Απάντηση:

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του ν.4308/2014 αναφέρεται ότι: «Η συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει από νομισματικό στοιχείο το οποίο αποτελεί μέρος της καθαρής επένδυσης σε αλλοδαπή δραστηριότητα, αναγνωρίζεται κατευθείαν ως στοιχείο (διαφορά) στην καθαρή θέση. Το στοιχείο αυτό της καθαρής θέσης μεταφέρεται στα αποτελέσματα κατά τη διάθεση της αλλοδαπής δραστηριότητας».

Συνεπώς, η συναλλαγματική διαφορά από την μετατροπή των στοιχείων του υποκαταστήματος θα αναγνωριστεί κατευθείαν ως στοιχείο της καθαρής θέσης και θα παρουσιαστεί στον ισολογισμό στο κονδύλι της καθαρής θέσης με τίτλο «Συναλλαγματικές διαφορές».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αλέξανδρος Σικαλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χαράλαμπος Συρούνης

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Κωνσταντίνος Χαλέβας

Γεώργιος Παπαναστασόπουλος