Αθήνα, 22/6/2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 1529 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Απαλλαγή υποχρέωσης παροχής πληροφοριών στο προσάρτημα για εταιρείες που επιλέγουν προαιρετικά να συντάξουν πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις χωρίς να υποχρεούνται

Νομική οντότητα με μορφή Α.Ε. λόγω δεδομένων, ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων για τη χρήση του 2022.

Μπορεί να συντάξει Ισολογισμό  Β.1.1 και  κατάσταση αποτελεσμάτων Β.2.1, δηλαδή σε κανονική μορφή, αλλά Προσάρτημα το οποίο θα παρέχει μόνο τις πληροφορίες του άρθρου 29 παρ. 3,16,25 και 34;

Δηλαδή να εφαρμόσει την παράγραφο  8 άρθρο 30 του ν.4308/2014;

Απάντηση:

Με την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του ν.4308/2014 παρέχονται απλοποιήσεις στις πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1 που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 (κατάρτιση συνοπτικού Ισολογισμού του υποδείγματος Β.5 και συνοπτικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6) σχετικά με τις επιμετρήσεις στην εύλογη αξία, τη δυνατότητα απόκλισης από τις διατάξεις αυτού του νόμου για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη μη εφαρμογή των διατάξεων περί αναδρομικής εφαρμογής σε περίπτωση αλλαγής λογιστικής πολιτικής και διόρθωσης λάθους.

Στην παράγραφο 30.7.2 της Λογιστικής Οδηγίας της Ε.Λ.Τ.Ε. για την εφαρμογή του ν.4308/2014 διευκρινίστηκε ότι οι πρόνοιες της παραγράφου 7 του άρθρου 30 ισχύουν και για εκείνες τις πολύ μικρές οντότητες των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.4308/2014, που επιλέγουν προαιρετικά να συντάξουν πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις (Ισολογισμό και Κατάσταση Αποτελεσμάτων), χωρίς να υποχρεούνται.

Στην παράγραφο 8 του άρθρου 30 αναφέρεται ότι: «Οι οντότητες της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3, 16, 25 και 34 του άρθρου 29. Δύνανται να μην παρέχουν τις λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29».

Κατ’ αναλογία της ερμηνείας που δόθηκε με την παράγραφο 30.7.2 της Λογιστικής Οδηγίας για τη χρήση των απλοποιήσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 30 και από τις πολύ μικρές οντότητες των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.4308/2014, που επιλέγουν προαιρετικά να συντάξουν πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις (Ισολογισμό και Κατάσταση Αποτελεσμάτων), χωρίς να υποχρεούνται, ισχύει για τις οντότητες αυτές και η δυνατότητα παροχής μόνο των πληροφοριών των παραγράφων 3, 16, 25 και 34 του άρθρου 29 στο προσάρτημα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αλέξανδρος Σικαλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χαράλαμπος Συρούνης

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Κωνσταντίνος Χαλέβας

Γεώργιος Παπαναστασόπουλος