Αθήνα, 22/6/2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 1480 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Λογιστική αντιμετώπιση επικαρπίας ακινήτου από νομικό πρόσωπο (Ι.Κ.Ε.)

Γίνεται αγορά αγροτεμαχίου με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και υπό ανέγερση οικοδομή από φυσικά πρόσωπα. Στη συνέχεια γίνεται μεταβίβαση της επικαρπίας σε νομικό πρόσωπο (Ι.Κ.Ε.) για την κατασκευή του ακινήτου.

Ερωτάται:

α) πως θα απεικονιστεί λογιστικά το κόστος της επικαρπίας του ακινήτου από το νομικό πρόσωπο;

β) το κόστος κατασκευής μπορεί να καταχωρηθεί στα πάγια και να αποσβεστεί ανάλογα με τα χρόνια της επικαρπίας;

Απάντηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 1142 του Αστικού Κώδικα η προσωπική δουλεία της επικαρπίας συνίσταται στο εμπράγματο δικαίωμα του επικαρπωτή να χρησιμοποιεί και να καρπώνεται ξένο πράγμα, διατηρώντας όμως ακέραιη την ουσία του.

Η επικαρπία του αγροτεμαχίου, ως δικαίωμα χρήσης, αποτελεί άυλο πάγιο περιουσιακό στοιχείο και αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος κτήσεως και μεταγενέστερα επιμετράται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως. Αν η επικαρπία του αγροτεμαχίου έχει συσταθεί για ορισμένο χρόνο τότε έχει περιορισμένη ωφέλιμη ζωή και υπόκειται σε απόσβεση. Σε αυτήν την περίπτωση η επικαρπία θα αποσβεστεί με βάση την ωφέλιμη ζωή της, που θα προσδιοριστεί από τη χρονική της διάρκεια.

Το κατασκευαζόμενο ακίνητο επί του αγροτεμαχίου, του οποίου η οικονομική οντότητα απέκτησε την επικαρπία, θα καταχωριστεί ως ενσώματο πάγιο και θα αποσβεστεί  στο συντομότερο χρόνο μεταξύ της χρονικής διάρκειας της επικαρπίας και της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.

Για τις φορολογικές πτυχές του ερωτήματος θα πρέπει να απευθυνθείτε στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αλέξανδρος Σικαλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χαράλαμπος Συρούνης

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Κωνσταντίνος Χαλέβας

Γεώργιος Παπαναστασόπουλος