Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) υποστηρίζει την εταιρική αναφορά που αντιμετωπίζει καλύτερα την ικανότητα μιας εταιρείας να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία και αποφάσεις χρήσιμες για τους επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους. Απαιτούνται ειδικές ρυθμιστικές απαιτήσεις για την εναρμόνιση της πρακτικής υποβολής εκθέσεων και την παροχή συνεπών, συγκρίσιμων, αξιόπιστων και χρήσιμων για τη λήψη πληροφοριών βιωσιμότητας.

Για τον σκοπό αυτό, η IFAC έχει υποβάλει σχόλια ως απάντηση στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην απάντησή της, η IFAC χαιρετίζει τα πρότυπα, ενώ επισημαίνει σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την ανάγκη για δια-λειτουργικότητα που υποστηρίζει ένα παγκόσμιο σύστημα αναφοράς. Εκτός από τα ESRS, η IFAC χαιρέτισε επίσης τα νέα πρότυπα του Διεθνούς Συμβουλίου Προτύπων Βιωσιμότητας (ISSB) και άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες ή εθνικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, αυτές οι προσεγγίσεις πρέπει να ευθυγραμμίσουν με βασικές έννοιες, ορολογίες και μετρήσεις για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός των κανονιστικών ρυθμίσεων, ειδικά σε θέματα materiality.

Η εφαρμογή από τις εταιρείες και η επιβολή από τις ρυθμιστικές αρχές των νέων προτύπων είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχία των ESRS.

Η ΙFAC προτρέπει πρόσθετες μεταβατικές ελαφρύνσεις για να δοθεί στις εταιρείες επαρκής χρόνος για την εφαρμογή της διακυβέρνησης, των διαδικασιών, της ικανότητας αναφοράς και των εσωτερικών ελέγχων, όλα απαραίτητα για τη γνωστοποίηση υψηλής ποιότητας και τη διασφάλισή της.

Καθώς η διασφάλιση φέρνει εμπιστοσύνη και σιγουριά στην εταιρική αναφορά, η IFAC ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετάσχει στη συνεχή δέσμευση των ενδιαφερομένων με το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) προς τον στόχο της απαίτησης χρήσης του επερχόμενου νέου Διεθνούς Προτύπου για τη Διασφάλιση της Βιωσιμότητας (ISSA) 5000 βάσει της Οδηγίας για την Εταιρική Βιωσιμότητα. Το έργο του Διεθνούς Συμβουλίου Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές (IESBA) για τη θέσπιση απαιτήσεων δεοντολογίας και ανεξαρτησίας για τους επαγγελματίες διασφάλισης βιωσιμότητας είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την παραγωγή υψηλής ποιότητας, αξιόπιστων πληροφοριών.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ    

Παναγιώτης  Γιαννόπουλος