Η IFAC ενθαρρύνει την κυκλοφορία των δύο πρώτων προτύπων βιωσιμότητας της ISSB.

Ζήτημα επείγουσας ανάγκης για το παγκόσμιο λογιστικό επάγγελμα η υιοθέτηση και χρήση προτύπων.

Ως παγκόσμια φωνή του λογιστικού επαγγέλματος, η IFAC έχει υποστηρίξει εδώ και καιρό τη σύσταση του Διεθνούς Συμβουλίου Προτύπων Βιωσιμότητας (ISSB) για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης παγκόσμιας βάσης γνωστοποιήσεων βιωσιμότητας, που έχει εγκριθεί από την IOSCO και χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο. Ο στόχος είναι ένα παγκόσμιο σύστημα για συνεπείς, συγκρίσιμες, αξιόπιστες και διασφαλισμένες πληροφορίες βιωσιμότητας που μπορούν να συμπληρωθούν από εθνικά πρότυπα ή ευρύτερες ανάγκες δημόσιας πολιτικής.

Με τη σημερινή έκδοση των δύο πρώτων προτύπων του, το ISSB απάντησε στις εκκλήσεις των ενδιαφερομένων μερών να δραστηριοποιηθεί, να επικεντρωθεί στις ανάγκες των επενδυτών και των κεφαλαιαγορών και να βασιστεί και να χτίσει πάνω σε υπάρχοντα και σεβαστά πλαίσια και πρότυπα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της IFAC, Kevin Dancey, δήλωσε: «Κατά μία έννοια, η οριστικοποίηση των S1 και S2 από το ISSB σηματοδοτεί την αρχή της δουλειάς που πρέπει να γίνει από το επάγγελμα του λογιστή. Όλοι οι επαγγελματίες λογιστές —είτε εργάζονται στην επιχειρηματικό κόσμο, ως συντάκτες ή ελεγκτές, είτε ως διοίκηση επαγγελματικών λογιστικών οργανισμών— πρέπει τώρα να υποστηρίξουν και να εφαρμόσουν αυτά τα πρότυπα, ώστε η υψηλής ποιότητας εταιρική αναφορά πληροφοριών σχετικά με τη βιωσιμότητα να γίνει πραγματικότητα. Το συνεχές έργο της IAASB και της IESBA θα αποφέρει εμπιστοσύνη και σιγουριά μέσω της υψηλής ποιότητας —και ελπίζουμε υποχρεωτικής— διασφάλισης».

«Για τον σκοπό αυτό, η IFAC καλεί το παγκόσμιο λογιστικό επάγγελμα να συνεργαστεί με εθνικές ρυθμιστικές αρχές και ενδιαφερόμενους φορείς για να υποστηρίξει την υιοθέτηση των προτύπων ISSB, να βοηθήσει στη δημιουργία δυνατότητας για την εφαρμογή τους παράλληλα με τυχόν εθνικές συμπληρωματικές απαιτήσεις αναφοράς και να συνεχίσει να συνεισφέρει με την τεχνογνωσία και τα σχόλιά μας στο ISSB καθώς συνεχίζει τη σημαντική του εργασία ρύθμισης προτύπων».

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ    

Παναγιώτης  Γιαννόπουλος