Στις 20 και 21 Μαρτίου 2023, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Ελέγχου Εποπτείας (Committee of European Auditing Oversight Bodies / CEAOB) πραγματοποίησε την 21η Σύνοδο Ολομέλειάς της, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) συμμετείχε, ως μέλος.

Κύρια αποτελέσματα της συνάντησης

Τα μέλη ενέκριναν την ετήσια έκθεση του CEAOB για το 2022, επικαιροποίησαν τη στρατηγική του CEAOB και παραχώρησαν για την επόμενη συνεδρίαση τη θέση του παρατηρητή (observer) στην εποπτική αρχή της Ουκρανίας.

Επιπλέον, τα μέλη ανανέωσαν τη θητεία της προέδρου του Inspections Subgroup.

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν από τα μέλη κάλυψαν ενημέρωση σχετικά με τη συμμετοχή του CEAOB στην ανάπτυξη προτύπων διασφάλισης βιωσιμότητας (sustainability assurance standards), τις εξελίξεις στην ΕΕ και τη διεθνή αγορά ελέγχου και μελλοντικές προτεραιότητες για το έργο του CEAOB.

Τα μέλη μοιράστηκαν επίσης την εθνική εμπειρία σχετικά με τη διασφάλιση που σχετίζεται με μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Δραστηριότητες των υποομάδων

Ο Πρόεδρος του International equivalence and adequacy sub-group ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες για την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών της Ευρώπης και τρίτων χωρών.

Ο Πρόεδρος του Enforcement sub-group παρουσίασε στα μέλη το ερωτηματολόγιο περί πειθαρχικών κυρώσεων  για το 2023.

Ο Πρόεδρος του International auditing standards subgroup ενημέρωσε τα μέλη για τις τρέχουσες ροές εργασιών όσον αφορά τις δραστηριότητες των οργάνων ρύθμισης διεθνών προτύπων.

Ο Πρόεδρος του Inspections sub group αναφέρθηκε στην επόμενη συνεδρίαση της που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2023.

Ο Πρόεδρος του Market  monitoring  sub-group ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με την 3η πραγματοποιθείσα έκθεση παρακολούθησης της αγοράς.

Προσέγγιση των ενδιαφερομένων μερών

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του CEAOB και της δραστηριότητας ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών, το CEAOB κάλεσε εκπροσώπους της ESMA και του Finance Watch να επικοινωνήσουν με θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ    

Παναγιώτης  Γιαννόπουλος