Μετά από το έργο που ανέλαβε ειδική ομάδα εργασίας, το CEAOB υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση, η οποία περιέχει μια σειρά εισηγήσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου στην ΕΕ.

Η έκθεση περιέχει ένα σύνολο των κάτωθι βασικών προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται από τα μέλη του CEAOB.

 • Το CEAOB να συσταθεί ως φορέας με ενισχυμένες εξουσίες και πόρους για την εκτέλεση μιας σειράς ρυθμιστικών καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της σύνταξης Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων που εάν εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι δεσμευτικά για τα μέλη της και για άλλα σχετιζόμενα μέρη.
 • Ένα ενιαίο σύνολο ελεγκτικών προτύπων που θα εγκριθούν από την ΕΕ μέσω μιας διαδικασίας που θα αναθέσει ρόλο στο CEAOB. Τα πρότυπα αυτά θα εφαρμοστούν σε ολόκληρη την ΕΕ, με τη δυνατότητα για τα μεμονωμένα κράτη μέλη να εμπλουτίσουν αυτά τα πρότυπα, όπου είναι απαραίτητο ή σκόπιμο.
 • Πρόβλεψη νόμου για τη δημοσίευση και τη διαβίβαση δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με ρυθμιστικές/εποπτικές δραστηριότητες και την άρση των εμποδίων στη μεταφορά αυτή.
 • Διευκρίνιση σχετικά με τις αρμοδιότητες και τον κανονισμό των Επιτροπών Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων των εθνικών αρμόδιων αρχών σε αυτές.
 • Αποσαφήνιση και ρητή νομική υποστήριξη για επαρκείς πόρους για τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές.
 • Επαρκείς και εναρμονισμένες εξουσίες για τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές.
 • Εναρμόνιση μέσω αναθεώρησης και κατά περίπτωση μείωσης των επιλογών των κρατών μελών στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η έκθεση περιέχει έναν περαιτέρω κατάλογο προτάσεων που καλύπτει την εγγραφή ελεγκτών τρίτων χωρών, τη νομοθετική ρύθμιση των ελεγκτικών εταιρειών του δικτύου καθώς και των θυγατρικών, τους κανόνες για μη ελεγκτικές υπηρεσίες, τις εκθέσεις διαφάνειας των ελεγκτικών εταιρειών και την αφομοίωση και έκδοση  εκθέσεων παρακολούθησης της αγοράς ελέγχου.

Επίσης, η έκθεση παραθέτει περιοχές στις οποίες περαιτέρω έρευνα μπορεί να παρέχει δεδομένα για την υποστήριξη μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων και περιλαμβάνουν:

 • Δήλωση ευθύνης για εσωτερικούς ελέγχους από διευθυντές/οικονομικούς διευθυντές και έκθεση ελέγχου των ελεγκτών σχετικά με μια τέτοια δήλωση.
 • Οι μη ελεγκτικές υπηρεσίες να ορίζονται με βάση το τι είναι επιτρεπτό («λευκή λίστα») αντί για το τι δεν επιτρέπεται («μαύρη λίστα»).
 • Απαιτήσεις για τη διακυβέρνηση των ελεγκτικών εταιρειών όσον αφορά τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της κατάλληλης εστίασης σε θέματα όπως η διαχείριση κινδύνων και η απάτη.
 • Σχέδια για συστημικά σημαντικές ελεγκτικές εταιρείες.
 • Κοινοί έλεγχοι.
 • Η σχέση μεταξύ ανταγωνισμού και ποιότητας ελέγχου.

Το CEAOB υπέβαλε την έκθεση στο πλαίσιο της επανεξέτασης του πλαισίου εταιρικής αναφοράς της ΕΕ που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2021 και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του CEAOB να παρέχει ειδικές συμβουλές στην Επιτροπή για θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κανονισμού και της Οδηγίας  ΕΕ για θέματα ελέγχου. Το CEAOB έχει δεσμευτεί πλήρως να συνεργαστεί με την Επιτροπή για την περαιτέρω ανάπτυξη των προτάσεων που περιέχονται στην έκθεση, με σκοπό να είναι σε θέση να τις εφαρμόσει όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρεθεί στη διαδικασία σύνταξης της σχετικής νομοθεσίας.

Η έκθεση CEAOB επικεντρώνεται στον Κανονισμό και την Οδηγία της ΕΕ για τα θέματα ελέγχου. Το CEAOB αναγνωρίζει επιπλέον ότι θα πρέπει επίσης να εξεταστεί ο ρυθμιστικός αντίκτυπος της Οδηγίας για την Έκθεση Εταιρικής Βιωσιμότητας στην ισχύουσα νομοθεσία για τον έλεγχο και ότι μπορεί να περάσει αρκετός καιρός μέχρι να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σύνταξη νομοθεσίας για νέα μεταρρύθμιση του Κανονισμού και της Οδηγίας για τα θέματα ελέγχου. Το CEAOB θα συνεχίσει να εντοπίζει ευκαιρίες για τη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου, είτε στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είτε μέσω περαιτέρω πιθανών τροποποιήσεων και προσβλέπει στη συνεχιζόμενη συνεργασία του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το σημαντικό έργο.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ    

Παναγιώτης  Γιαννόπουλος