Η Ε.Ε. της ΕΛΤΕ με την υπ’ αρ. 256/1-02-2023 Απόφασή της, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ενέκρινε το Υπόδειγμα Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από τη διενέργεια Προσυμφωνημένων Διαδικασιών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 στο πλαίσιο υποβολής τυποποιημένων στοιχείων από τις εταιρείες παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, για τον προσδιορισμό της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 37 του Ν. 4936/2022, όπως προβλέπεται από την ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/87027/2890 ΚΥΑ-ΦΕΚ 4658/05.09.2022 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/111281/4111 ΚΥΑ-ΦΕΚ 5537/26.10.2022.

 

Σύνδεσμος υποδείγματος

 

Ο A΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Νικόλαος Παπαδήμος