Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών /ΕΕΦΕΕ (Committee of European Auditing Oversight Bodies / CEAOB), η  συμβουλευτική επιτροπή της ΕΕ για θέματα ελέγχου που απαρτίζεται από όλες τις εποπτικές αρχές του ελεγκτικού επαγγέλματος των κρατών μελών, εξέδωσε επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σχόλια σχετικά με τα πρώτα σχέδια ευρωπαϊκών προτύπων υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας (European Sustainability Reporting Standards/ESRS) που δημοσιεύτηκε από το European Financial Reporting Advisory Group /EFRAG.

Δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες του CEAOB είναι στον τομέα της εποπτείας του ελέγχου, το CEAOB εστίασε αποκλειστικά στα ζητήματα που ενδέχεται να σχετίζονται με την παροχή εξωτερικής διασφάλισης στις εκθέσεις βιωσιμότητας.

Βασιζόμενο στις γνώσεις του, το CEAOB δεν εντόπισε κανένα ζήτημα στα σχέδια των ESRS που θα ήταν τόσο σημαντικό ώστε να εμποδίσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την έγκαιρη υιοθέτηση αυτών των προτύπων. Ωστόσο, το CEAOB εντόπισε ορισμένα τεχνικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Βρείτε κάτωθι την σχετική επιστολή :

https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-01/230124-ceaob-opinion-efrag-esrs_en.pdf

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος