Στις 16 Δεκεμβρίου 2022 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, της οδηγίας 2006/ 43/ΕΚ και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες.

Στις βασικές τροποποιήσεις περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Η απαίτηση δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με θέματα βιωσιμότητας και από μεγάλες επιχειρήσεις των οποίων οι κινητές αξίες δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ένωση, καθώς και από επιχειρήσεις τρίτων χωρών των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ένωση.
 • Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις τόσο σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της επιχείρησης στους ανθρώπους και το περιβάλλον, όσο και τον τρόπο με τον οποίο τα θέματα βιωσιμότητας επηρεάζουν την επιχείρηση.
 • Οι επιχειρήσεις απαιτείται να δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με πέντε τομείς υποβολής στοιχείων: επιχειρηματικό μοντέλο· πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζουν· τα αποτελέσματα των εν λόγω πολιτικών· κίνδυνοι και διαχείριση κινδύνων· και βασικοί δείκτες επιδόσεων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα επιχειρήσεων.
 • Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει ενωσιακά πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας και πρότυπα διασφάλισης για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας.
 • Η οδηγία 2006/43/ΕΚ, η οποία καθορίζει τους κανόνες σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν η γνώμη διασφάλισης σχετικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας διατυπώνεται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.
 • Οι κανόνες για την έγκριση και την αναγνώριση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών θα επιτρέπουν στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές την απόκτηση προσόντων και για τη διασφάλιση της υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας.
 • Οι απαιτήσεις αναφορικά με τις αμοιβές ελέγχου, την επαγγελματική δεοντολογία, την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε έκθεση διασφάλισης επεκτείνονται στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές που διενεργούν τη διασφάλιση της υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας.
 • Η θέσπιση συστήματος ελέγχου διασφάλισης της ποιότητας σχετικά με τη διασφάλιση της υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
 • Στην επιτροπή ελέγχου που διαθέτουν οι οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος ανατίθενται και καθήκοντα σε σχέση με τη διασφάλιση της υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας.
 • Η διασφάλιση της υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου των αμοιβών (CAP) των μη ελεγκτικών υπηρεσιών που απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 537/2014 προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή λογιστή κατά τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος.
 • Στις περιπτώσεις στις οποίες ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής διενεργεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την προετοιμασία της υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμβουλευτικών υπηρεσιών, θα πρέπει επίσης να θεωρούνται απαγορευμένες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

Περαιτέρω λεπτομέρειες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος