Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Στις 19 Δεκεμβρίου 2022 το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB), εξέδωσε την νέα έκδοση του «Εγχειριδίου Διεθνούς Ελέγχου Ποιότητας, Ελέγχου, Επισκοπήσεων, Λοιπών Διασφαλίσεων και Αποφάσεων Συναφών Υπηρεσιών» το οποίο περιλαμβάνει:

– Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 315 (αναθεωρημένο 2019) Εντοπισμός και Αξιολόγηση των Κινδύνων Ουσιώδους Σφάλματος το οποίο αντικαθιστά το ΔΠΕ 315 (αναθεωρημένο) Εντοπισμός και Αξιολόγηση των Κινδύνων Ουσιώδους Σφάλματος Μέσω Κατανόησης της Οντότητας και του Περιβάλλοντός της. Επίσης το εγχειρίδιο ενσωματώνει σε άλλα σχετικά πρότυπα συμμορφούμενες και σημαίνουσες τροποποιήσεις από το ΔΠΕ 315 (αναθεωρημένο 2019). Το ΔΠΕ 315 (αναθεωρημένο 2019) εφαρμόζεται για ελέγχους οικονομικών καταστάσεων χρήσεων που ξεκινούν την 15η Δεκεμβρίου 2021 και μετέπειτα.

Τα παρακάτω πρότυπα, τα οποία δεν τίθενται ακόμη σε εφαρμογή για αυτή την έκδοση του εγχειριδίου, έχουν συμπεριληφθεί στο τέλος των Μερών 1, 2 και 3 του εγχειριδίου:

  • Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας (ΔΠΔΠ / ISQM) 1 Διαχείριση Ποιότητας για Εταιρείες που Διενεργούν Ελέγχους ή Επισκοπήσεις Οικονομικών Καταστάσεων, ή Λοιπές Αναθέσεις Διασφάλισης ή Συναφών Υπηρεσιών
  • Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας (ΔΠΔΠ / ISQM) 2 Επισκοπήσεις Ποιότητας Αναθέσεων
  • Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 220 (Αναθεωρημένο) Διαχείριση Ποιότητας για έναν Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
  • Συμμορφούμενες και Σημαίνουσες Τροποποιήσεις σε άλλα ΔΠΕ προερχόμενες από τις Εργασίες Διαχείρισης Ποιότητας
  • Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 600 (Αναθεωρημένο) – Ειδικά Ζητήματα – Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων Ομίλου (περιλαμβανομένης της Εργασίας Ελεγκτών Συστατικού)
  • Συμμορφούμενες και Σημαίνουσες τροποποιήσεις σε άλλα ΔΠΕ προερχόμενες από το ΔΠΕ 600 (Αναθεωρημένο)
  • Συμμορφούμενες και Σημαίνουσες Τροποποιήσεις σε λοιπά ΔΠΕ του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης ως αποτέλεσμα των νέων και αναθεωρημένων Προτύπων Διαχείρισης Ποιότητας
  • Διεθνές Πρότυπο Συναφών Εργασιών 4400 (Αναθεωρημένο) – Αναθέσεις Προσυμφωνημένων Διαδικασιών 

Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το περιεχόμενο και τα 3 Μέρη του νέου εγχειριδίου μπορεί να αναζητήσει κάποιος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.iaasb.org/publications/2021-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance-and-related-services .

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος