Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Το ΔΣ της ΕΛΤΕ με την υπ΄ 231 / 16-12-2022 απόφαση του, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 3055/29-11-2022  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Συμβουλευτική Επιτροπή της ΕΛΤΕ και το από 13-12-2022 πρακτικό της Επιτροπής για την επιλογή των υποψηφίων με γνωστικό αντικείμενο την ελεγκτική, λογιστική και φορολογία, ανακοινώνει την συγκρότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής ως κάτωθι :

  1. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΤΕ, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Παπαδήμο Α΄ Αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ. (Πρόεδρος)
  2. Ξενοφών Αυλωνίτης, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Kανονιστικής Συμμόρφωσης, ALPHA BANK. (Μέλος)
  3. Παναγιώτης Βρουστούρης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής & Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MPI Hellas. (Μέλος)
  4. Παναγιώτης Δαβέρος, Ανώτερος Διευθυντής Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Ομίλου HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. (Μέλος)
  5. Χαρίτων Κυριαζής, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Lamda Development. (Μέλος)
  6. Χαρίκλεια Λιβιτσάνου, Διευθύντρια της Νομικής Υποστήριξης της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). (Μέλος)
  7. Ροδούλα Ρούσου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και εταίρος στην ΣΟΛ ΑΕ. (Μέλος)
  8. Μαρίζα Σακελλαρίδου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και εταίρος στην PwC. (Μέλος)
  9. Βασίλειος Τζίφας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και εταίρος στην ΕΥ. (Μέλος)

Το αντικείμενο και ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής θα καθοριστούν αναλυτικά στον Κανονισμό λειτουργίας της.