Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Στις 30 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, η European Reporting Advisory Group (EFRAG) πραγματοποίησε συνάντηση στην οποία συμμετείχαν η ομάδα τεχνικών συμβούλων (EFRAG-TEG) καθώς και η συμβουλευτική ομάδα των Ρυθμιστών Εθνικών Λογιστικών Προτύπων (EFRAG-CFSS).

Η ΕΛΤΕ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση αυτή ως ρυθμιστής των λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα.

Τα κυριότερα θέματα που αναπτύχθηκαν στη συνάντηση αφορούσαν:

  • Το σχέδιο του IASB για τις Κύριες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
  • Το σχέδιο του IASB για τις Προβλέψεις – Στοχευμένες βελτιώσεις
  • Ανασκόπηση μετά την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 15 (Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες)
  • Ερευνητικό έργο του IASB: Συνενώσεις Επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο (Business Combinations under Common Control)
  • Ερευνητικό έργο του IASB: Μέθοδος της Καθαρής Θέσης 
  • Επιτροπή Διερμηνειών Δ.Π.Χ.Α.

Περισσότερες πληροφορίες στο κάτωθι link:

https://www.efrag.org/Meetings/2110291148340628/EFRAG-FR-TEG-CFSS-Physical-Meeting-30-November-2022

 

Ο  Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος