Λήψη / Μεταφόρτωση
 

A. Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.5000/2022  η παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όσον αφορά τους υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες οι οποίες δεν είναι δημοσίου συμφέροντος, οι κύριοι εταίροι ελέγχου που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου παύουν τη συμμετοχή τους στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο επτά (7) χρόνια από την ημερομηνία διορισμού τους και δεν δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας πριν παρέλθουν τρία (3) έτη από την παύση αυτή.».

 

B. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 5000/2022 το άρθρο 48 του ν. 4449/2017 (Α’ 7) τροποποιείται ως εξής:

«Οι κύριοι εταίροι ελέγχου που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014, παύουν τη συμμετοχή τους στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο επτά (7) έτη από την ημερομηνία διορισμού τους ».

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Νικόλαος Παπαδήμος