Πρόταση οδηγίας για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων (CSRD)
 
Στις 21 Απριλίου 2021, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη βιωσιμότητα των εταιρειών (CSRD), η οποία θα τροποποιήσει τις υφιστάμενες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων της NFRD. 
 
Η πρόταση
  • επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής σε όλες τις μεγάλες εταιρείες και όλες τις εταιρείες που είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενες αγορές (εκτός από τις εισηγμένες πολύ μικρές επιχειρήσεις)
  • απαιτεί τον έλεγχο (διασφάλιση) των αναφερόμενων πληροφοριών
  • θεσπίζει λεπτομερέστερες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και απαίτηση υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με τα υποχρεωτικά πρότυπα της ΕΕ για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας
  • απαιτεί από τις εταιρείες να «εντοπίζουν» ψηφιακά τις αναφερόμενες πληροφορίες, ώστε να είναι αναγνώσιμες από μηχάνημα και να τροφοδοτούν το ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο πρόσβασης που προβλέπεται στο σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών.