Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ με την υπ ́ αρ.  224/1/26.09.2022 Απόφασή του καθόρισε το ελεγκτικό  πλαίσιο βάσει του οποίου θα διενεργούνται οι έλεγχοι των επενδυτικών προτάσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως Στρατηγικές Επενδύσεις από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) σύμφωνα με τους νόμους 4864/2021 και 4608/2019, καθώς και όσες έχουν χαρακτηρισθεί ως Στρατηγικές Επενδύσεις, σύμφωνα με τον ν.3894/2010 και οι φορείς τους έχουν αιτηθεί τον έλεγχο της υλοποίησης τους από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, βάσει της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.4864/2021.

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του  ελέγχου τους σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 ως «Έκθεση Διασφάλισης», η οποία καλύπτει τα στοιχεία που προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Η εν λόγω Έκθεση Διασφάλισης καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών ελεγκτικών προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ».

Για το κείμενο της Απόφασης πατήστε εδώ.

 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος