Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ ενέκρινε το κείμενο μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου 800 (Αναθεωρημένο) «Ειδικά Ζητήματα – Έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύμφωνα με πλαίσια ειδικού σκοπού» και 805 (Αναθεωρημένο)  «Ειδικά Ζητήματα – Έλεγχοι ατομικών οικονομικών καταστάσεων και συγκεκριμένων στοιχείων, λογαριασμών ή κονδυλίων οικονομικής κατάστασης».

Το ΔΠΕ 800 (Αναθεωρημένο) αφορά τα ειδικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των ΔΠΕ 100 – 700 σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ειδικού σκοπού οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση ένα λογιστικό πλαίσιο ειδικού σκοπού.

Το πλαίσιο ειδικού σκοπού είναι ένα πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς το οποίο καλύπτει τις ανάγκες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συγκεκριμένων χρηστών. Ένα πλαίσιο ειδικού σκοπού μπορεί να βασίζεται σε πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς που θεσπίστηκε από εξουσιοδοτημένο ή αναγνωρισμένο οργανισμό θέσπισης προτύπων ή από νόμο ή κανονισμό, ωστόσο δεν συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις αυτού του πλαισίου. Στην περίπτωση αυτή το εφαρμοστέο πλαίσιο ειδικού σκοπού θα πρέπει να περιγράφεται από τη Διοίκηση της οντότητας αναλυτικά στις οικονομικές καταστάσεις ειδικού σκοπού και δεν μπορεί να υπονοείται συμμόρφωση με το πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς που θεσπίστηκε από εξουσιοδοτημένο ή αναγνωρισμένο οργανισμό θέσπισης προτύπων ή από νόμο ή κανονισμό.

Ο ελεγκτής, στην έκθεση ελέγχου του επί των οικονομικών καταστάσεων ειδικού σκοπού, πρέπει να συμπεριλάβει μια παράγραφο Θέματος Έμφασης, στην οποία να ενημερώνει τους αναγνώστες ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με το πλαίσιο ειδικού σκοπού που περιγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις ειδικού σκοπού και ως εκ τούτου, ίσως δεν είναι κατάλληλες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Περαιτέρω το ΔΠΕ 800 (Αναθεωρημένο) καλύπτει :

  • ζητήματα κατά την αποδοχή της ανάθεσης
  • ζητήματα κατά το σχεδιασμό και τη διενέργεια του ελέγχου
  • διαμόρφωση γνώμης και ζητήματα έκθεσης
  • παράρτημα με τα υποδείγματα εκθέσεων ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων ειδικού σκοπού.

Το ΔΠΕ 805 (Αναθεωρημένο)  ασχολείται με ειδικά ζητήματα σχετικά με τον έλεγχο μιας ατομικής οικονομικής κατάστασης ή συγκεκριμένου στοιχείου, λογαριασμού ή κονδυλίου μιας οικονομικής κατάστασης. Εάν η ατομική οικονομική κατάσταση ή το συγκεκριμένο στοιχείο, ο λογαριασμός ή το κονδύλι οικονομικής κατάστασης καταρτίζεται σύμφωνα με πλαίσιο ειδικού σκοπού, τότε το ΔΠΕ 800 (Αναθεωρημένο)1 εφαρμόζεται επίσης στον έλεγχο.

Τα ΔΠΕ 800 (Αναθεωρημένο) και 805 (Αναθεωρημένο) ισχύουν για ελέγχους οικονομικών καταστάσεων ειδικού σκοπού, ελέγχους ατομικών οικονομικών καταστάσεων ή συγκεκριμένων στοιχείων, λογαριασμών ή κονδυλίων για περιόδους που λήγουν από τη δημοσίευση του κειμένου των προτύπων σε ΦΕΚ.

 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος