Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ με την υπ ́ αρ.  220/5/11.07.2022 Απόφασή του καθόρισε το ελεγκτικό  πλαίσιο βάσει του οποίου θα διενεργούνται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές οι έλεγχοι επίτευξης Οροσήμων Δημοσίευσης Πρόσκλησης, Διακήρυξης και Ανάθεσης Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4498/29.09.2021) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 52415 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1927/19.04.2022) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και ισχύει, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου (ΕΕ) 10152/21 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241.

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου τους σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 ως «Έκθεση Διασφάλισης» και η οποία καλύπτει όσα προβλέπονται στην ανωτέρω Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Τα σχετικά υποδείγματα μη διαφοροποιημένου συμπεράσματος και συμπεράσματος με επιφύλαξη συμπεριλαμβάνονται ως Παραρτήματα Ι και ΙΙ της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης της ΕΛΤΕ.

Το περιεχόμενο των αντίστοιχων Προγραμμάτων Ελέγχου συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της εν λόγω Απόφασης της ΕΛΤΕ.

Για το κείμενο της Απόφασης  πατήστε εδώ.

 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος