Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ με την υπ ́ αρ.  219/2/27.06.2022 Απόφασή του καθόρισε το ελεγκτικό  πλαίσιο βάση του οποίου θα διενεργούνται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές οι έλεγχοι του Πλαισίου Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει το πρότυπο “Green Bond Principles: Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds” ή άλλη αποδεκτή οδηγία όπως έχουν εκδοθεί από την Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών (International Capital Market Association (ICMA).

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του  ελέγχου τους σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017, «Έκθεση Περιορισμένης Διασφάλισης».

Η «Έκθεση Περιορισμένης Διασφάλισης» διασφαλίζει ότι το πλαίσιο έκδοσης ενός πράσινου ομολόγου είναι ευθυγραμμισμένο με τις τέσσερις αρχές του προτύπου Green Bond Principles: Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds ή με τις αρχές άλλης αποδεκτής οδηγίας:

  1. Χρήση αντληθέντων κεφαλαίων
  2. Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής Έργων
  3. Διαχείριση Αντληθέντων Κεφαλαίων
  4. Αναφορά

Για το κείμενο της Απόφασης πατήστε εδώ.

 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος