Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ με την υπ ́ αρ.  219/1/27.06.2022 Απόφασή του καθόρισε το ελεγκτικό  πλαίσιο βάση του οποίου θα διενεργούνται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές οι έλεγχοι της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των απαιτήσεων της υπ’ αριθμ. 47990 ΕΞ 2022 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 120536 ΕΞ 2021 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του  ελέγχου τους σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017, «Έκθεση Διασφάλισης» η οποία καλύπτει τα στοιχεία που προβλέπονται στην ανωτέρω Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Τα σχετικά υποδείγματα μη διαφοροποιημένου συμπεράσματος και συμπεράσματος με επιφύλαξη συμπεριλαμβάνονται ως παραρτήματα Α και Β στην Απόφαση της ΕΛΤΕ.

Το περιεχόμενο του Προγράμματος Ελέγχου Αξιολογητή συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα Γ της Απόφασης

Για το κείμενο της Απόφασης πατήστε εδώ.

 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος