Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Δημοσιεύθηκε, στις 3.6.2022, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/879 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 833/2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. Στον Κανονισμό (ΕΕ) 833/2014 προστέθηκε το άρθρο 5ιδ ως εξής:

«1. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση παροχή λογιστικών υπηρεσιών, ελεγκτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του υποχρεωτικού ελέγχου, υπηρεσιών τήρησης λογιστικών βιβλίων ή παροχής φορολογικών συμβουλών, ή επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε διοικητικά θέματα ή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων:

α) στην κυβέρνηση της Ρωσίας ή

β) σε νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που έχουν την έδρα τους στη Ρωσία.

  1. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για την παροχή υπηρεσιών που είναι απολύτως αναγκαίες για την καταγγελία έως τις 5 Ιουλίου 2022 συμβάσεων που δεν συμμορφώνονται με το παρόν άρθρο, οι οποίες συνήφθησαν πριν από τις 4 Ιουνίου 2022 ή συμπληρωματικών συμβάσεων που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων.
  2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στην παροχή υπηρεσιών που είναι απολύτως αναγκαίες για την άσκηση του δικαιώματος υπεράσπισης σε δικαστικές διαδικασίες και του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής.
  3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στην παροχή υπηρεσιών που προορίζονται για την αποκλειστική χρήση νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων εγκατεστημένων στη Ρωσία που ανήκουν ή ελέγχονται αποκλειστικά ή από κοινού από νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους.
  4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις εν λόγω παραγράφους, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, αφού διαπιστώσουν ότι τούτο είναι αναγκαίο για:

α) ανθρωπιστικούς σκοπούς, όπως η παροχή ή η διευκόλυνση της παροχής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων του ιατροφαρμακευτικού υλικού, των τροφίμων ή της μεταφοράς εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα και σχετικής βοήθειας, ή για απομακρύνσεις πληθυσμών· ή

β) δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες προωθούν άμεσα τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στη Ρωσία».

Σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση δεν επιτρέπεται στις ελεγκτικές εταιρείες και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές η άμεση ή έμμεση παροχή λογιστικών υπηρεσιών, ελεγκτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του υποχρεωτικού ελέγχου, υπηρεσιών τήρησης λογιστικών βιβλίων ή παροχής φορολογικών συμβουλών, ή επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε διοικητικά θέματα ή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, στην κυβέρνηση της Ρωσίας ή σε νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που έχουν την έδρα τους στη Ρωσία.

Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνονται νομικές οι οντότητες της ΕΕ οι οποίες είναι θυγατρικές οντοτήτων ή φορέων που έχουν την έδρα τους στη Ρωσία, επομένως δεν απαγορεύεται η παροχή των προαναφερθέντων υπηρεσιών σε ελληνικές οντότητες οι οποίες είναι θυγατρικές οντοτήτων ή φορέων που έχουν την έδρα τους στη Ρωσία.

Ωστόσο, τυχόν συνδρομή ελεγκτικής εταιρείας ή ορκωτού ελεγκτή λογιστή στον ελεγκτή ομίλου του οποίου η μητρική εταιρεία είναι εγκατεστημένη στη Ρωσία (στο πλαίσιο του ΔΠΕ 600 ως ελεγκτής συστατικού ο οποίος, με αίτημα της ομάδας ανάθεσης του ομίλου, εκτελεί εργασία επί χρηματοοικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με συστατικό για τον έλεγχο του ομίλου) θα θεωρηθεί έμμεση παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών η οποία εμπίπτει στις απαγορεύσεις.

Η παρούσα εκδίδεται για ενημέρωση και εφαρμογή από της ελεγκτικές εταιρείες και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος