Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Στις 16 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε, με φυσική παρουσία, η προγραμματισμένη συνάντηση των μελών της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστικών Θεμάτων (Accounting Regulatory CommitteeARC).

H ΕΛΤΕ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση ως ρυθμιστής των λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα.

Η συνάντηση αφορούσε, μεταξύ άλλων, κυρίως τα κάτωθι θέματα :

Ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας υιοθέτησης τροποποιήσεων και βελτιώσεων ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων (ISA) και διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (IFRS).

Παρουσίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG) για τις τρέχουσες δραστηριότητες σε θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Παρουσίαση του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards BoardIASB), στην οποία επεσήμανε ότι διατηρεί αμετάβλητο το επίπεδο εστίασης στις δραστηριότητές του. Παρουσιάστηκαν οι τρέχουσες εργασίες, το πλάνο εργασιών σε θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς και ο Πρόεδρος του Οργανισμού επεσήμανε ότι το IASB μετατοπίζεται από μια περίοδο πολλαπλών διαβουλεύσεων σε μια σημαντική περίοδο επεξεργασίας των πληροφοριών.

Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets AuthorityESMA) σχετικά με τα αποτελέσματα της επισκόπησης που διενήργησε αναφορικά  με την εφαρμογή των απαιτήσεων του IFRS 7 και IFRS 9 σχετικά με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των Τραπεζών (ECL). Παρουσιάστηκαν τα βασικά ευρήματα και οι συστάσεις από την επισκόπηση, η οποία βασίστηκε στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020 που επιλέχθηκαν από 44 ευρωπαϊκές τράπεζες (μεγάλες συστημικές σημαντικές τράπεζες, μεσαίες και μικρότερες τράπεζες) από 21 δικαιοδοσίες. ( https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-report-expected-credit-loss-disclosures-banks ).

Τέλος, οι παρευρισκόμενοι στη συνεδρίαση αντάλλαξαν απόψεις πάνω στα ανωτέρω αναφερόμενα θέματα.

 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος