Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) δημοσίευσε το Αναθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 600  EIΔIKA ΖΗΤΗΜΑΤΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ.  Το νέο πρότυπο αφορά τα ειδικά θέματα που έχουν εφαρμογή σε έναν έλεγχο ομίλου συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που εμπλέκεται ο ελεγκτής των ενοποιούμενων οντοτήτων.

Το Αναθεωρημένο ΔΠΕ 600 περιλαμβάνει νέες και αναθεωρημένες απαιτήσεις και υλικό εφαρμογής που ευθυγραμμίζουν καλύτερα το πρότυπο αυτό με άλλα νέα ή προσφάτως αναθεωρημένα πρότυπα όπως το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISQM1 τα Αναθεωρημένο ΔΠΕ 220 καθώς και το Αναθεωρημένο ΔΠΕ 315.  Επιπλέον, οι νέες και αναθεωρημένες απαιτήσεις ενισχύουν τις υποχρεώσεις του ελεγκτή αναφορικά με τον επαγγελματικό σκεπτικισμό, τον σχεδιασμό και τη διενέργεια του ελέγχου ενός ομίλου, την αμφίδρομη (two-way) επικοινωνία μεταξύ του ελεγκτή του ομίλου και των ελεγκτών των ενοποιούμενων οντοτήτων και την ελεγκτική τεκμηρίωση.

Οι αλλαγές που έγιναν στο Αναθεωρημένο ΔΠΕ 600 έχουν σκοπό:

  • να ενθαρρύνουν την προληπτική/δυναμική διαχείριση ποιότητας στο επίπεδο της ανάθεσης ελέγχου ομίλου καθώς και ενοποιούμενης οντότητας
  • να επιβάλλουν την ανάγκη για ισχυρή επικοινωνία και αλληλεπιδράσεις κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου ομίλου
  • να διατηρηθεί το πρότυπο κατάλληλο σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων και σε ένα αναπτυσσόμενο περιβάλλον
  • να προάγει μία καταλλήλως ανεξάρτητη και απαιτητική νοοτροπία σκεπτικισμού του ελεγκτή

Ειδικότερα στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης της προληπτικής διαχείρισης ποιότητας , το IAASB εισήγαγε μια προσέγγιση σχεδιασμού και διενέργειας ενός ελέγχου ομίλου με βάση τον κίνδυνο (risk – based approach) με σκοπό να πετύχει :

  • μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις του Αναθεωρημένου ΔΠΕ 315 κι του ΔΠΕ 330
  • μεγαλύτερη εστίαση στον εντοπισμό και την εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος και διενέργειας περαιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών προς αντιμετώπιση των εκτιμώμενων κινδύνων
  • μεγαλύτερη εστίαση στον σχεδιασμό της κατάλληλης προσέγγισης για την απόκτηση επαρκών ελεγκτικών τεκμηρίων

Αναφορικά με τη διαχείριση ποιότητας σε έναν έλεγχο ομίλου, το Αναθεωρημένο ΔΠΕ 600 ξεκαθαρίζει πώς οι απαιτήσεις του Αναθεωρημένου ΔΠΕ 220 εφαρμόζονται στη διαχείριση και επίτευξη της ελεγκτικής ποιότητας σε ένα έλεγχο ομίλου συμπεριλαμβανομένων επαρκών και κατάλληλων πόρων για τη διενέργεια της ανάθεσης καθώς και της επίβλεψης της ελεγκτικής ομάδας και της επισκόπησης της εργασίας της κατά τη διάρκεια του ελέγχου ομίλου.

Το νέο πρότυπο τίθεται σε εφαρμογή για ελέγχους οικονομικών καταστάσεων ομίλων για περιόδους που ξεκινούν από τις 15 Δεκεμβρίου 2023 και μετέπειτα.

Για το πλήρες κείμενο του Αναθεωρημένου ΔΕΠ 600 πατήστε εδώ https://www.iaasb.org/publications/international-standard-auditing-600-revised-special-considerations-audits-group-financial-statements

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος