Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει ότι, με βάση την ΚΥΑ9292 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 2538/24_5_2022, υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ). 

Σκοπός του μνημονίου είναι η καθιέρωση πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΟΜΕ και της ΕΛΤΕ για :

– την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους,

– την προαγωγή του έργου των δύο Υπηρεσιών και

– την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νέας διαδικασίας ελέγχου και πιστοποίησης ολοκλήρωσης των υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.4487/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το ν.4915/2022.

Η νέα νομοθεσία όπως εφαρμόζεται με την ΚΥΑ9292 ΕΞ 2022 /ΦΕΚ Β 2538/24_5_2022, καλεί το ΕΚΟΜΕ να αναθέτει το ελεγκτικό έργο σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή / ελεγκτική εταιρεία, ενημερώνοντας τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, και παράλληλα να παρακολουθεί και να τηρεί τις σχετικές προθεσμίες. Το ΕΚΟΜΕ, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την ΕΛΤΕ, θα την ενημερώνει σχετικά με την ολοκλήρωση της ανάθεσης του ελέγχου και θα της διαβιβάζει περιπτώσεις διαφορών που προκύπτουν από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους.     

Η ΕΛΤΕ καλείται να καθορίσει το ελεγκτικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα διενεργούνται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές οι έλεγχοι των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των απαιτήσεων του άρθρου 30 του ν.4487/2017, όπως ισχύει. Επιπλέον, προβλέπεται και η επιβολή κυρώσεων από την ΕΛΤΕ στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται διαφορές από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που θα διενεργηθεί από το ΕΚΟΜΕ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ, Πάνος Κουάνης δήλωσε ότι χάρη στη νέα συνεργασία του ΕΚΟΜΕ με την ΕΛΤΕ, δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να υλοποιείται ταχύτατα και αποτελεσματικά το θεσμικό πλαίσιο που εξασφαλίζει την προσέλκυση περισσότερων και μεγαλύτερων επενδύσεων στην Ελλάδα στον κλάδο της οπτικοακουστικής παραγωγής.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, δήλωσε ότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο, δημιουργούνται οι βάσεις για την ενδυνάμωση  των επενδύσεων  στον χώρο των οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα. Η ΕΛΤΕ, ως η μόνη αρμόδια εποπτική αρχή για την ορθή λειτουργία του ελεγκτικού επαγγέλματος,  θέτοντας το ελεγκτικό πλαίσιο που θα πρέπει να ακολουθούν οι ΟΕΛ αλλά και καθορίζοντας το πλαίσιο εποπτείας αυτού θα συμβάλει καθοριστικά στην εξασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου και της εγκυρότητας των  χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τους Έλληνες και ξένους επενδυτές.